INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:18:21
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » เมืองไทย happy family เมืองไทยประกันชีวิต\"you

เมืองไทย happy family เมืองไทยประกันชีวิต

2010/12/05 3287👁️‍🗨️

เมืองไทย แฮปปี้ แฟมิลี่ เมืองไทยประกันชีวิต
วางแผนอนาคต…ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ เพื่อเป็นหลักประกันให้คุณอุ่นใจ เมืองไทย แฮปปี้ แฟมิลี่
แผนประกันชีวิตที่ทดแทนรายได้ประจำให้กับครอบครัวที่คุณรัก
เลือกรับผลประโยชน์เป็นเงินชดเชยรายเดือน (เป็นระยะเวลา 120 เดือน) ตามที่คุณต้องการ
เดือนละ
10,000 บาท 12,000 บาท 14,000 บาท 16,000บาท 18,000 บาท
20,000 บาท 25,000 บาท 30,000 บาท 40,000 บาท 50,000 บาท

หมายเหตุ
ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอา ประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือ มีอาการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง และถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดผลบังคับ

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
– คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์ หรือ ชดเชยรายได้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอาการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย เพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง
– ความ คุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย เลือกรับผลประโยชน์เป็นเงินชดเชยรายเดือน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 120 เดือน หรือรับเป็นผลประโยชน์เงินชดเชยรับครั้งเดียว
– เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

หมายเหตุ
ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow