INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 13:05:30
Home » ประกันสุขภาพ(สินค้า) เมืองไทยประกันชีวิต » อีลิทเฮลท์ เมืองไทยประกันชีวิต\"you

อีลิทเฮลท์ เมืองไทยประกันชีวิต

2020/10/03 857050👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติม อีลิทเฮลท์

อิลิทเฮลท์ เป็น ประกันสุขภาพ ที่เป็นสัญญาเพิ่มเติม หรือ สัญญาพ่วง ในประกันชีวิต นั่นคือ ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิต นั่นเอง
ความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี คลอบคลุมโรคร้ายแรงและ การไปรักษาต่างประเทศ(2)

ครอบคลุมโรคมะเร็ง : ทั้งการรักษาแบบเคมีบำบัด และ Targeted Therapy
คุ้มครองตรงใจ แม้ไปรักษาต่างประเทศ สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ทั่วโลก(2)

คุ้มครองก่อนป่วย(1) : ตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน ดูแลสายตา และทันตกรรม
คุ้มครองระหว่างป่วย : ทั้งกรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก(3) และผู้ป่วยฉุกเฉิน
คุ้มครองหลังป่วย : การทำกายภาพบำบัด(1) ค่าพยาบาลส่วนตัว(3)
ระยะเวลาเอาประกันภัย : สมัครได้ตั้งแต่อายุ 18-80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
ลดหย่อนภาษีได้ : สบายสิ้นปี ลดหย่อนภาษีได้ไม่เสียเปล่า
การชำระเบี้ย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง

ตัวอย่างเช่น
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย  (Pre-existing Condition) ได้แก่
โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่
  –  ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
  –  สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินัจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมเป็นครั้งแรก

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
– การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
– การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
      – เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
      – ไส้เลื่อนทุกชนิด
      – การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
      – เส้นเลือดขอดที่ขา
      – ริดสีดวงทวาร
      – ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
      – นิ่วทุกชนิด
      – เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่   
– การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมและ กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา280 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
– การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลา 90วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
– การตรวจสุขภาพประจำปีภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ มีทั้งหมด 26 ข้อ

เช่น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

หมายเหตุ
– สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น 
– การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 
– เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ 
– อายุรับประกัน  18 – 80 ปี
– ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 98 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่  
– เงื่อนไขการใช้บริการ Best Doctor และ MTL Global Connect  เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง 
– เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383 

(1)กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4
(2)พื้นที่ความคุ้มครองเป็นไปตามที่เลือก
(3)กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 2, 3 หรือ 4

พื้นที่ความคุ้มครอง (เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
สามารถเลือกความคุ้มครองได้ 1 พื้นที่ ดังนี้
1) เฉพาะประเทศไทย
2) ทวีปเอเชีย เฉพาะบังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา จีน 
ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน เวียดนามและไทยเท่านั้น
3) ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
4) ทั่วโลก

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกัน และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
– สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 18-80 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
– สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต  โดยต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น

3. ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
– หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญาวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
– คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด
เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
– คุ้มครองการคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม แม้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา 280 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) 
– คุ้มครองการถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก รวมทั้งกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)
– คุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปีภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)

4. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์  จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
– เบี้ยประกันภัยจะปรับตามอายุของผู้เอาประกันภัย

5. กรณีลูกค้าซื้อ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ โดยเลือกพื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย หากไปเจ็บป่วยต่างประเทศ คุ้มครองหรือไม่
– คุ้มครอง 2 กรณี คือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาแบบฉุกเฉิน และต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกพื้นที่แต่ละครั้ง

6. กรณีซื้อพื้นที่ความคุ้มครอง เอเชีย ทั่วโลกยกเว้นอเมริกา ทั่วโลก มีขั้นตอนการเคลมอย่างไร
– กรณีเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศก่อนไปรักษา สามารถโทรติดต่อ MTL global connect ที่เบอร์ +66 2290 2424 เพื่อสอบถาม รพ.เครือข่ายในพื้นที่นั้นๆ ว่ามีรพ.อะไรบ้าง  และช่วยประสานงานกรณีต่าง ๆ

7. ข้อดีของการรักษาแบบ Targeted Therapy
รักษาได้ตรงจุด เกิดผลข้างเคียงน้อย สามารถใช้ได้ผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรงพอจะรับยาเคมีบำบัดได้ โดยอัตราตอบสนองต่อการรักษาสูงถึง 80%
*ข้อมูลอ้างอิง https://www.samitivejhospitals.com/th/precision-medicine/targeted-therapy/

8. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ หรือไม่
– การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 

9. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
– สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

ข้อสังเกต

1. ผู้ป่วยใน (IPD) เมื่อนอนโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมง
ค่าห้อง 10,000 – 25,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย จ่ายตามจริง (ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก)
แผน 1,2,3,4 = 20,40 ,70,100ล้าน
ค่ายากลับบ้าน 100,000 บาท (ยาสำหรับใช้ไม่เกิน 30 วัน)

2. รักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ค่ารถพยาบาล, ทันตกรรมจากอุบัติเหตุ, อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24hr, เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
จ่ายตามจริงตามแผนที่เลือก แผน 1,2,3,4 = 20,40 ,70,100ล้าน

3. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
: เฉพาะ 3 กรณี
3.1 ค่าฉายภาพชั้นสูง เช่น MRI, CT Scan, PET
3.2 รักษามะเร็งแบบ Target Therapy
3.3 ค่าล้างไต
ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล จ่ายตามจริง ตามแผนที่เลือก : แผน 1,2,3,4 = 20,40 ,70,100ล้าน

: โรคทั่วไป ทั้งค่าแพทย์วินิจฉัยโรคและค่ายา (คุ้มครองเฉพาะแผน 2, 3, 4 )
แผน 2 = 2,500 บาทต่อครั้ง (ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี)
แผน 3 = 5,000 บาทต่อครั้ง (ไม่เกิน 20 ครั้งต่อปี)
แผน 4 = จ่ายตามจริง (ไม่เกิน 360 ครั้งต่อปี)

4. ค่าคลอดบุตร (คุ้มครองเฉพาะแผน 3 , 4 )
แผน 3 คลอดธรรมชาติสูงสุด 90,000 / ผ่าคลอด 150,000 บาท
แผน 4 คลอดธรรมชาติสูงสุด 150,000 / ผ่าคลอด 200,000 บาท
ขูดมดลูกกรณีแท้งลูก จ่ายตามจริงตามแผน ที่เลือก แผน 3,4 = 70,100 ล้าน
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ จ่ายตามจริงตามแผนที่เลือก แผน 3,4 = 70,100 ล้าน

5. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (คุ้มครองเฉพาะแผน 3, 4 )
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี : แผน 3 = 5,000 / แผน 4 = 10,000
ค่าฉีดวัคซีนแผน 3 = 4,000 / แผน 4 = 6,000
ค่ารักษาทางทันตกรรม แผน 3 = 10,000 / แผน 4 = 15,000
ค่ารักษาทางสายตาแผน 3 = 5,000 / แผน 4 = 7,500
แผนประกันสุขภาพ อีลิทเฮลท์ เมืองไทยประกันชีวิต

1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โรคทั่วไปและโรคร้ายทุกระยะ ตั้งแต่ 20 – 100 ล้านบาทต่อปี

วงเงินความคุ้มครองสูง และครอบคลุมโรคทั่วไปและโรคร้ายทุกระยะ
คุ้มครองสูงถึง 20 – 100 ล้านบาทต่อปี
คุ้มครองค่าห้อง 10,000 – 25,000 บาทต่อวัน
ค่าห้อง ICU ที่จ่ายตามจริง
หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ

2. สมัครได้ตั้งแต่อายุ 18-80 ปี คุ้มครองต่อเนื่องยาว ถึงอายุ 99 ปี

การหาความคุ้มครองสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว เป็นเรื่องยาก แต่ อีลิทเฮลท์ ให้ความคุ้มครองสุขภาพยาวนานถึงอายุ 99 ปี ให้คุณอุ่นใจไม่ต้องกังวลเมื่อโรคภัยถามหายามแก่ตัว

3. คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการรักษาวิธีการเคมีบำบัด การฉายรังสี และรักษาแบบ Targeted Therapy

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยและทั่วโลก แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ วงการแพทย์ได้ค้นพบวิธีรักษาโรคมะเร็ง แทนวิธีการเคมีบำบัด การฉายรังสี ซึ่งก็คือการรักษาแบบ Targeted Therapy ซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง โดยให้ยาหรือสารไปยับยั้งกระบวนการส่งสัญญาณระดับเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ซึ่งสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุมถึงการรักษาด้วยวิธีนี้ แต่ อีลิทเฮลท์ คุ้มครอง

4. เข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเลือกรักษาได้ทั่วโลก(1)

โรคบางโรคอาจจำเป็นต้องรักษากับแพทย์เฉพาะทางซึ่งอาจจะต้องไปรักษาที่ต่างประเทศ ทำให้บางคนกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายว่าความคุ้มครองสุขภาพที่ตัวเองมีจะคุ้มครองหรือไม่

อีลิทเฮลท์ ตอบโจทย์คุณได้แน่นอน เพราะสามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ทั่วโลก(3) พร้อมความคุ้มครอง 20- 100 ล้านบาท  ไม่ว่าจะเจ็บเล็กเจ็บใหญ่ ก็ได้รับความคุ้มครองทั่วโลก(1) ให้คุณอุ่นใจกับการดูแลทุกช่วงเวลา

5. คุ้มครองสูงแต่เบี้ยประกันไม่สูง

เบี้ยประกันเพียงเดือนละ ไม่ถึง 2,000 บาท(2) ก็สามารถได้ความคุ้มครองถึง 20 ล้านบาทต่อปี และให้มองเป็นการลงทุนเรื่องสุขภาพ ถ้าไม่ป่วยก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราล้มป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือโรคที่ต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลที่สูง ความคุ้มครองสุขภาพก็จะทำหน้าที่รับภาระค่ารักษาพยาบาลตรงจุดนั้น โดยที่ไม่ต้องเอาเงินเก็บมาใช้

โรคภัยไข้เจ็บบางครั้งก็ไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าจะมาเมื่อไหร่ การมีประกันที่มีความคุ้มครองสุขภาพไว้ก็เปรียบเสมือนโอนความเสี่ยงค่ารักษาพยาบาลให้กับบริษัทประกันภัย

(A) สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้จาก 4 แห่ง ดังนี้
(1)เฉพาะประเทศไทย
(2) ทวีปเอเชียเฉพาะ 29 ประเทศ
(3) ทั่วโลกยกเว้นอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก
(4) ทั่วโลก

(B) สำหรับอายุ 30 ปี แผน 1 ความคุ้มครองประเทศไทย

  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

รายละเอียดความคุ้มครอง

หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องรับการตรวจโดยคำแนะนำของแพทย์ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ สำหรับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
1.1  ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน จ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.1.2 ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต จ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยเมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในข้อ 1.1.1 แล้วไม่เกิน 365 วัน
1.2  ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล เช่น ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล  

ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์1) ค่ายากลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 30 วันหลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น
1.3  ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.4  ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ กรณีผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือกรณีผ่าตัดหรือหัตถการแบบผู้ป่วยนอก รวมถึงการปรึกษาแพทย์ก่อนและหลังการผ่าตัด
1.5  ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล
1.6  ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดอุปกรณ์วางยาสลบ ค่าเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดและอุปกรณ์ห้องพักฟื้น
1.7  (สำหรับแผน 2, 3 และแผน 4) ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสำหรับบิดาหรือมารดา 1 ท่าน (เตียงเสริม) ในขณะที่บุตรรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
1.8  (สำหรับแผน 2, 3 และแผน 4) ค่าฟื้นฟูสภาพในฐานะผู้ป่วยใน เช่น กายภาพบำบัด  กิจกรรมบำบัด และอรรถบำบัด (การแก้ไขการพูด) หลังจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 28 วันต่อโรค
1.9  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่ารักษาทางจิตเวชในฐานะผู้ป่วยใน
1.10  ค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ สูงสุด 1 ครั้งตลอดชีวิต ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาอวัยวะนั้นมา (รวมถึงค่าขนส่ง) หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากผู้บริจาค
1.11  (สำหรับแผน 2, 3 และแผน 4) ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สำหรับการบริการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่จำเป็นในที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย

โดยพยาบาลวิชาชีพ ภายใน 60 วันหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยออกจากการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสูงสุดต่อเนื่องไม่เกิน 40 วันต่อปีกรมธรรม์
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
2.1  ค่าธรรมเนียมรถพยาบาล จากสถานที่เกิดอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาล หรือเพื่อเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่ง หรือจากบ้านของผู้เอาประกันภัยไปยังโรงพยาบาล
2.2  ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาอย่างทันที (ภายใน 7 วัน)
2.3  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเป็นผู้ป่วยนอกรวมถึงการรักษาต่อเนื่องติดต่อกันภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับบาดเจ็บ
2.4  ค่าบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งบุคลากร และ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศภูมิลำเนาเพื่อการพักฟื้นหรือรักษาพยาบาลต่อเนื่อง หรือในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการนำร่างผู้เอาประกันภัยจากสถานที่เสียชีวิตกลับประเทศภูมิลำเนา หรือจัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสียชีวิต เป็นต้น

3.   ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
3.1  (สำหรับแผน 2, 3 และแผน 4) ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง และค่าปรึกษาแพทย์ท่านอื่นอีกเพียง 1 ท่านสำหรับอาการเดียวกัน (Second Opinion) รวมไปถึงค่าวินิจฉัยและค่ายา
3.2  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่ากายภาพบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ ภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหลังเข้ารับการรักษาโรค สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน
3.3  ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง ได้แก่ การตรวจทางเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจด้วยเครื่อง Positron Emission Tomography (PET) และการตรวจการเดิน(Gait scans)
3.4  ค่ารักษาโรคมะเร็งรวมถึงเคมีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และรังสีบำบัด
3.5  ค่าล้างไต
3.6  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก

4.   ผลประโยชน์การคลอดบุตร
4.1  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่าใช้จ่ายการคลอดบุตร
4.2  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแท้งบุตร
4.3  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร

5.   ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
5.1  ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ผู้เอาประกันภัยปีละ 1 ครั้ง (สำหรับแผน 3 และแผน 4)
5.2  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่าฉีดวัคซีน
5.3  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่ารักษาทางทันตกรรม ได้แก่ การขูดหินปูนและการทำความสะอาดฟัน การอุดฟันและการบูรณะฟัน การตรวจรักษาฟัน การเอ็กซ์เรย์ฟัน การถอนฟัน การรักษารากฟัน สะพานฟันและการครอบฟัน การรักษาโรคเหงือก
5.4  (สำหรับแผน 3 และแผน 4) ค่ารักษาทางสายตา ได้แก่ ค่าตรวจตา และค่ากรอบแว่นตาและค่าเลนส์สายตาตามที่แพทย์ระบุ
เบี้ยประกันภัย อาจมีการปรับเปลี่ยน สอบถามตัวแทน
รุ่งฤดี กฤตยานำสิน
081-6403308
ID Line. rungrudee_krit

คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow