INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 15:04:32
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » เมืองไทยยิ้ม 99/99 เมืองไทยประกันชีวิต\"you

เมืองไทยยิ้ม 99/99 เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/13 3517👁️‍🗨️

เมืองไทยยิ้ม 99/99 เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่นของโครงการเมืองไทยยิ้ม 99/99
1. ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองชีวิตเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มค่าตลอดชีวิต โดยชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ต่ำ
2. ระยะเวลาเอาประกันภัยที่ยาวนานถึงอายุ 99 ปี
3. เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำ ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

เงื่อนไขการรับประกัน เมืองไทยยิ้ม 99/99
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 99 ปี (สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ก สิ้นสุดเมื่อครบอายุ 65 ปี)
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 99 ปี
3. สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน

แผนความคุ้มครอง 4 แผน เมืองไทยยิ้ม 99/99
แผน 1 จำนวนเงินเอาประกันภัย 75,000 บาท พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ก 150,000 บาท
แผน 2 จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ก 200,000 บาท
แผน 3 จำนวนเงินเอาประกันภัย 125,000 บาท พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ก 250,000 บาท
แผน 4 จำนวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ก 300,000 บาท

ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/99
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ข้อยกเว้นความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุแบบ ก. มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองความสูญเสียการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การถูกฆ่า หรือ ถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้
3. การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกายตนเอง เป็นต้น

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำ ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow