INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:37:21
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » โครงการสูงวัย ยิ้มยิ้ม เมืองไทยประกันชีวิต\"you

โครงการสูงวัย ยิ้มยิ้ม เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/24 2420👁️‍🗨️

โครงการสูงวัย ยิ้มยิ้ม เมืองไทยประกันชีวิต

เรายิ้มได้… ลูกหลานก็ยิ้มได้
* ยิ้ม… กับเบี้ยประกันภัยแบบสบาย ๆ
* ยิ้ม… กับคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
* สบายใจ… กับการรับประกันภัยถึงอายุ 75 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
* สบายใจ… กับการรับประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ และไม่มีคำถามสุขภาพ

เงื่อนไขการรับประกันภัย โครงการสูงวัย ยิ้มยิ้ม
แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 90 ปี
3. อายุของผู้เอาประกันภัย : 50 – 75 ปี
4. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้
5. ไม่มีการตรวจสุขภาพ
6. ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อโครงการเมืองไทย สูงวัย ยิ้ม ยิ้ม ได้มากกว่า 1 สัญญา โดยจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมสูงสุดของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 ไม่เกิน 200,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

แผนความคุ้มครอง ( จำนวนเงินเอาประกันภัย ) โครงการสูงวัย ยิ้มยิ้ม

..

ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเพียงกรณีเดียวเท่านั้นและให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง โครงการสูงวัย ยิ้มยิ้ม
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท
2. ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย โดยเจตนา
2. สงคราม ( ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม ) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

หมายเหตุ เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำ ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

หนังสือชักชวนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ , การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow