INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 2:28:46
Home » การประกันภัยโจรกรรม » การประกันภัยโจรกรรม\"you

การประกันภัยโจรกรรม

2015/05/04 869👁️‍🗨️

การประกันภัยโจรกรรม

ความคุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม 2 ส่วน คือ
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 3 แบบ คือ
แบบ จร. 1 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ โดยบุคคลใด ๆ ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้นซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย โดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อ สถานที่ที่เอาประกันภัยจากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสียหรือ ความเสียหาย เนื่องมาจากความพยายามกระทำการดังกล่าว
แบบ จร. 2 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ความคุ้มครอง แบบ จร.2 นี้จะกว้างกว่าแบบ จร.1 โดยรวมถึงการชิงทรัพย์และการปล้นทรัพย์ด้วย การชิงทรัพย์ หมายความว่า การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลงประทุษร้ายเพื่อ
ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือ
ข) ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นหรือ
ค) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้หรือ
ง) ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ
จ) ให้พ้นจากการจับกุม
* การปล้นทรัพย์ หมายความว่า การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต *

แบบ จร. 3 คุ้มครองการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ความคุ้มครองแบบ จร. 3 นี้ จะกว้างที่สุดโดยรวมถึง การลักทรัพย์ (ลักขโมย) การลักทรัพย์ หมายความ
ว่า การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวอาคารอ้นเกิดจากการ
กระทำซึ่งได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองข้อ 1 ข้างต้น

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองความสูญเสียหรือความเสียหายจาก ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม)
สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฏ การปฏิวัติ การยึดทรัพย์ โดยคำสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบิด ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการระเบิด อันเป็นผลมาจากการเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัยโดยการใช้วัตถุระเบิด และมีเจตนาเพื่อที่จะทำการลักทรัพย์ หรือ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์

ความเสียหายของกระจกหรือสิ่งประดับบนกระจกหรือข้อความบนกระจก ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากกระทำ หรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใด ๆซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ในสถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัยหรือกรรมการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น

ความสูญเสียหรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลายแบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยนี้โดยชัดแจ้ง

ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่ง กรมธรรม์ถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า7 วันติดต่อกัน

ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow