INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 18:22:41
Home » ไทยสมุทรประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลพิเศษ (CPA), (CPA 2.6) ไทยสมุทรประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลพิเศษ (CPA), (CPA 2.6) ไทยสมุทรประกันชีวิต

2010/10/01 5022👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลพิเศษ (CPA), (CPA 2.6) ไทยสมุทรประกันชีวิต

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลพิเศษ (CPA)
• ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุ จนเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพการใช้งาน หรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรหรือชั่วคราวบางส่วน

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลพิเศษ (CPA 2.6)
• ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุ จนเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพการใช้งานหรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร

หลักเกณฑ์การรับประกัน
• อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 64 ปี สิ้นสุดสัญญาเมื่ออายุครบ 65 ปี
• งวดการชำระเบี้ยประกันภัย ชำระเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก
• ทุนประกัน
– ขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป
– ขั้นสูงสุด 3 เท่าของทุนประกันชีวิตหลัก ในกรณีที่กรมธรรม์หลักรับประกันชีวิตในอัตราเบี้ยปกติและทุนประกันชีวิตรวมกันทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกินตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
ก) กรณีเคสตรวจสุขภาพ ทุนประกันชีวิตไม่เกิน 2,500,000 บาท
ข) กรณีเคสไม่ตรวจสุขภาพ ทุนประกันชีวิตไม่เกิน 1,000,000 บาท
– ขั้นสูงสุด 2 เท่าของทุนประกันชีวิตหลัก ในกรณีที่กรมธรรม์หลักเพิ่มเบี้ยประกันชีวิตไม่ว่ากรณีใด และทุนประกันชีวิต รวมกันทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
• ซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประเภทสามัญเท่านั้น

ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุ
ความคุ้มครอง แบบ CPA, แบบ CPA 2.6
1.1 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100%, 100%
1.2 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ 200%, 300%
1.3 การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง/พูดออกเสียง 15% – 100%, 30% – 200%
1.4 ค่าชดเชยการทุพพลภาพชั่วคราว(จ่ายไม่เกิน 52 สัปดาห์) 0.2% – 0.6% ต่อสัปดาห์, –
1.5 ค่าชดเชยการรักษาพยาบาล(คนไข้ใน จ่ายไม่เกิน 20 สัปดาห์) 0.3% ต่อสัปดาห์, –
1.6 ค่าชดเชยการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(จ่ายค่าชดเชยทุพพลภาพชั่วคราวเป็นเวลา 52 สัปดาห์แล้ว)10% (จ่ายไม่เกิน 10 ปี), 200% (จ่ายครั้งเดียว)
1.7 ค่าชดเชยการผ่าตัด 0.1% – 2.0% , –

หมายเหตุ % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของทุนประกันสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow