INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 7:09:15
Home » ประกันชีวิต(สินค้า) อยุธยาอลิอันซ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพในกรณีผู้ป่วยใน (HS, HSC, HSP ) – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพในกรณีผู้ป่วยใน (HS, HSC, HSP ) – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต

2010/12/29 10289👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพในกรณีผู้ป่วยใน (HS, HSC, HSP ) – aacp
สัญญาเพิ่มเติมที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยใน ความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึง ค่าห้องค่าอาหาร ค่าผ่าตัด และอื่นๆ

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HS)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใด แบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด โดยให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้น และค่ารักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายการของแบบที่ได้กำหนดไว้


หมายเหตุ
* นับรวมค่าห้อง ผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) ด้วย

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเพิ่มผลประโยชน์ (HSC)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด โดยให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ทั้งนี้การเข้ารับการรักษาดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้น และค่ารักษาพยาบาล จะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายการของแบบที่ได้กำหนดไว้


หมายเหตุ
*นับรวมค่าห้องผู้ป่วยหนัก(ไอซียู) ด้วย
จำนวนเงินผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายร่วม และเบี้ยประกันภัย สำหรับความคุ้มครอง ในปีต่อๆ ไปจะปรับปรุงตามดัชนีโดยการกำหนดดัชนีสำหรับจำนวนเงินผลประโยชน์กับจำนวนเงิน ค่าใช้จ่ายร่วมอาจจะไม่เท่ากัน ซึ่งดัชนีดังกล่าวกับการกำหนดของ บริษัท แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี

สัญญาเพิ่มเติมอยุธยาแคร์ผู้ป่วยในแบบพรีเมียร์ (HSP)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด โดยให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และมีเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลพิเศษผู้ป่วยนอกก้อนใหญ่ เช่น ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด


หมายเหตุ บริษัทฯจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ตามตารางผลประโยชน์เฉพาะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับ

ทั้งนี้การเข้ารับการรักษาดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้น และค่ารักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายการของแบบที่ได้กำหนดไว้

หมายเหตุ
* ขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์พิจารณารับประกันภัยของบริษัท


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow