INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:52:33
Home » กรุงเทพประกันชีวิต ประกันชีวิต(สินค้า) ประกันสุขภาพ(สินค้า) » อนุสัญญา ประกันภัยสุขภาพ (สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011) – กรุงเทพประกันชีวิต\"you

อนุสัญญา ประกันภัยสุขภาพ (สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011) – กรุงเทพประกันชีวิต

2014/04/10 7462👁️‍🗨️

อนุสัญญา ประกันภัยสุขภาพ (สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011)
(ต้องซื้อพร้อมกับทุนประกันชีวิต)

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายจริงไม่เกินที่ซื้อไว้,ระยะเวลารอคอย 30 วัน

ข้อยกเว้น สำหรับระยะเวลารอคอย 30 วัน
1) กรณีผู้เอาประกันเข้ารักษาตัวฐานะผู้ป่วยในหรือประสบอุบัติเหตุ
2) กรณีผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุฐานะผู้ป่วยนอกฉุกเฉินของโรงพยาบาล (ภายใน 72 ชม ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ)

ประกันสุขภาพ (สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011)  แบบประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันด้านสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือประสบอุบัติเหตุในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการบาดเจ็บหรือการป่วยไข้แต่ละครั้งตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ โดยการประกันภัยสุขภาพ 2011 มีความคุ้มครองทั้งหมด 11 แผน

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก)

หมายเหตุ
ผู้เอาประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันตามช่วงอายุ และเมื่ออายุสูงขึ้นเบี้ยประกันจะถูกปรับให้สูงขึ้นตามช่วงอายุที่กำหนดไว้ และอาจปรับตามประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนของแต่ละบุคคลหรือปรับตามอัตรา ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่จะได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.
แยกตามอายุ และ วงเงินค่าประกันสุขภาพ ราคาเบี้ยประกันมีการปรับเปลี่ยนตามอายุ (ทุกบริษัทเหมือนกัน)
หมายเหตุ
ผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพได้ต้องมีทุนประกันหลักกับทางบริษัท,อัตราเบี้ยประกันสุขภาพ (อาชีพ 3 x 1.30 )
: อายุ 61 ขึ้นไปเป็นเรทเบี้ยเฉพาะปีต่ออายุเท่านั้น คนที่ทำประกันสุขภาพก่อนอายุ 60 สามารถจ่ายเบี้ยต่อไปได้
: เบี้ยประกันมีการปรับตามอายุ

ข้อยกเว้น ประกันสุขภาพ

1. กรณีได้รับผลประโยชน์แล้วจากนายจ้าง รัฐบาล หรือจากกรมธรรม์อื่นๆ จะจ่ายให้เพียงค่าใช้จ่ายที่อยู่
นอกเหนือความคุ้มครองของผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วนั้น แต่ไม่เกินที่ระบุในตาราง
2. กรณีการป่วยไข้ภายใน 30 วัน นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย
3. การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตนเอง
4. การรักษาพยาบาลเนื่องจากโรคจิต
5. การมีครรภ์ การคลอดบุตร การทำหมัน
6. โรค หรือความบกพร่องของร่างกายที่มีมาแต่กำเนิด
7. ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติดและไม่สามารถครองสติได้
8. สงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร การกบฏ ประชาชนก่อความวุ่นวาย การจลาจล การนัดหยุดงาน
9. ขณะที่ผู้เอาประกันเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุ
10. ขณะที่ผู้เอาประกันปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจหรืออาสาสมัคร กรณีนี้หากปฏิบัติการติดต่อกันเกินกว่า30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันให้ตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
11. การพักรักษาตัวแบบพักฟื้น หรือพักผ่อน การตรวจสุขภาพทั่วไป
12. การบริการที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอื่นๆ
13. การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ รักษาเหงือกและฟัน วัดสายตาประกอบแว่น เครื่องช่วยให้ได้ยิน เครื่องกระตุ้นหัวใจ
เครื่องเหนี่ยวรั้งค้ำจุน การผ่าตัดเสริมสวย เว้นแต่ทำเพื่อรักษาการบาดเจ็บ
14. โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนวันทำสัญญา เช่น ริดสีดวงทวาร ไซนัส ตับอักเสบ กระเพาะอาหาร หืด ฯลฯและยังรักษาไม่หายขาด
15. การรักษาหรือผ่าตัดต่อมทอมซิล ต่อมในหลอดคอ ไส้เลื่อน หรือโรคภายในสตรี ภายใน 120 วัน นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย

อ้างอิง เว็บ cymiz.com


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow