INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 9:44:22
Home » ประกันชีวิต(สินค้า) อยุธยาอลิอันซ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต (TRC, TRN) – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต (TRC, TRN) – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต

2010/12/29 2978👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต (TRC, TRN) – aacp
สัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองชีวิตเพิ่มเติมจากสัญญาหลัก ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ต่ำ

สัญญาเพิ่มเติมแบบเฉพาะกาล ชนิดเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ ประกันภัยได้ Convertable Term Rider (TRC)
สัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็นสัญญาเพิ่มเติมสำหรับการประกันภัยที่กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปี ถึง 21 ปี ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ และในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้ยังมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเปลี่ยนสัญญาเพิ่มเติมนี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสะสมทรัพย์ หรือประเภทตลอดชีพได้ ยกเว้นสัญญาหลักอยุธยาเฉพาะกาล

เงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัย (TRC)
1. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเปลี่ยนสัญญาเพิ่มเติมนี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยสะสมทรัพย์หรือประเภทตลอดชีพ ยกเว้น สัญญาหลักอยุธยาเฉพาะกาล ณ วันครบงวดชำระเบี้ยประกันภัยก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 61 ปี
2. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยใหม่จะต้องไม่สูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้
3. วันเริ่มสัญญาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยใหม่จะเป็นวันเดียวกับวันที่เวน คืนสัญญาเพิ่มเติมนี้โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามอายุที่ ใกล้เคียงกับวันเริ่มสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่
4. หากสัญญาเพิ่มเติมนี้ออกให้โดยมีเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่จะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษในทำนองเดียวกัน

ลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมแบบเฉพาะกาล (TRN)
สัญญาเพิ่มเติมนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์

หมายเหตุ
* ขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์พิจารณารับประกันภัยของบริษัท


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow