INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 17:24:44
Home » Uncategorized » การประกันภัยสำหรับสถานประกอบการขนาดย่อม (SME)\"you

การประกันภัยสำหรับสถานประกอบการขนาดย่อม (SME)

2019/03/18 852👁️‍🗨️

การประกันภัยสำหรับสถานประกอบการขนาดย่อม จัดทำขึ้นเพื่อรองรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบใดย่อมมีความเสี่ยงภัยทั้งสิ้น อาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของสถานประกอบการเอง เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น

ซึ่งทำให้เจ้าของกิจการได้รับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากภัยดังกล่าวหรือความเสี่ยงภัยที่อาจทำให้บุคคลอื่นที่เป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและเจ้าของธุรกิจจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

แบบการประกันภัยสำหรับสถานประกอบการขนาดย่อม

การประกันภัยสำหรับสถานประกอบการขนาดย่อม มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการตั้งชื่อตามรูปแบบที่บริษัทประกันภัยจัดทำ อาจจะเป็นการประกันภัยทรัพย์สินทั่วไป หรือเป็นแบบระบุประเภทของทรัพย์สินแบบเฉพาะเจาะจง

การประกันภัยดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่จะแบ่งความคุ้มครองออกเป็นหมวดๆ โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยหลักเป็นการประกันภัยทรัพย์สิน อาจจะเป็นการประกันอัคคีภัย หรือการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และเพิ่มเติมความคุ้มครองหมวดอื่นๆ ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย เช่น กรประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยเงิน เป็นต้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow