INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:08:12
Home » ประกันชีวิต » ข้อยกเว้นการจ่าย “ทุนประกันชีวิต”\"you

ข้อยกเว้นการจ่าย “ทุนประกันชีวิต”

2014/09/04 1271👁️‍🗨️

1.แถลงข้อความอันเป็นเท็จ : ข้อแถลงของผู้เอาประกันในใบคำขอเอาประกันชีวิต , ใบแถลงสุขภาพ ซึ่งรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย

2.ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย : บริษัทจะคืนเบี้ยประกันชีวิต หรือ เบี้ยการต่ออายุสัญญาประกันภัย (กรณีไม่ชำระเบี้ยประกันชีวิตภายในระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี

3.ผู้เอาประกัน ถูก ผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย(โดยเจตนา) : บริษัทจะคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกัน หากกรมธรรม์ยังไม่มีมูลค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันที่ได้ชำระมาแล้วให้แก่ทายาทของผู้เอาประกัน ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่า บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันให้แก่ผู้รับประโยชนที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าตามส่วน เมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันส่วนนี้ทั้งหมดด้วย






คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ




up arrow