INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 15:24:27
Home » ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันภัยรถยนต์ – ประกันภัยไทยวิวัฒน์\"you

ประกันภัยรถยนต์ – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

2011/02/26 1196👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์ – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

แบ่งออกเป็นการประกันภัยภาคสมัครใจและการประกัยภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
1. ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องมีประกันภัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
› คุ้ม ครองให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต
› เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่า จะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรับรักษาผู้ประสบภัยจากรถ
› ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วม ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากรถและครอบครัว

ตารางความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.

ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ วงเงินคุ้มครอง 15,000 บาท
ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าปลงศพ วงเงินคุ้มครอง 35,000 บาท

ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น
ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ 50,000 บาท
ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพลภาพ 100,000 บาท

อัตราเบี้ยประกัน พ.ร.บ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ประเภทรถ รถเก๋ง ราคารวมภาษี และ อากร 645.21 บาท
ประเภทรถ รถปิกอัพ ราคารวมภาษี และ อากร 967.28 บาท
ประเภทรถ รถตู้ ราคารวมภาษี และ อากร 1,182.35 บาท

ตารางความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2553
ค่าเสียหายเบื้องต้น
ความคุ้มครอง บาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท/คน
ความคุ้มครอง เสียชีวิต จ่ายค่าปลงศพ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 35,000 บาท/คน
ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลรวมค่าปลงศพ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ไม่เกิน 50,000 บาท/คน

ความรับผิดต่อผู้ประสบภัย
กรณีเสียชีวิต วงเงินคุ้มครองสูงสุด (2.1) ไม่เกิน 200,000 บาท/คน
กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ (2.2) ไม่เกิน 200,000 บาท/คน
กรณีบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลตามจริง (2.3) ไม่เกิน 50,000 บาท/คน
กรณีรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน (2.4) ไม่เกิน 4,000 บาท/คน
จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ 2.1+2.2+2.3+2.4 รวมกัน ไม่เกิน 204,000 บาท/คน
วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

2. ประกันภัยภาคสมัครใจ
เป็นประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครอง เป็น 2 ประเภท ดังนี้
› ความเสียหายที่เกิดจากรถยนต์ที่เอาประกันภัยได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางชีวิต และทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก
› ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่เอาประกันภัย แบ่งเป็น
– ความเสียหายที่เกิดจากรถยนต์สูญหาย หรือ ไฟไหม้
– ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

รายละเอียดการประกันภัยประเภท 1 และ ประเภทพิเศษ 2+, 3+ ประกันภัยไทยวิวัฒน์
1. การประกันภัยประเภท 1
2. การประกันภัยประเภทพิเศษ 2+, 3+
3. TVI SAVE “คุ้มค่า…เต็มความคุ้มครอง”
4. TVI New Supreme 2+

ข้อแนะนำสำหรับการซื้อประกันภัยรถยนต์
1. วิธีประหยัดเบี้ยประกันภัยรถยนต์
› 5 %-20 % ระบุชื่อผู้ขับขี่ (ระบุชื่อผู้ขับขี่ ไม่เกิน 2 คน ตามช่วงอายุ ผู้ขับขี่)
› 20 %-50 % ส่วนลดประวัติดี (สำหรับผู้ที่ขับรถดี ไม่เคยมีการเรียกร้อง ค่าเสียหาย)
› ระบุค่าเสียหายส่วนแรก (Deduct) สูงสุด 5,000 บาท เหมาะสำหรับ ผู้ที่ขับรถดีและมีความเสี่ยงต่ำ
2. ท่านควรเก็บหลักฐานหรือบัตรต่างๆ ที่ได้มาพร้อมกับกรมธรรม์ไว้ เพราะว่าท่าน อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ที่ทางบริษัทจัดหาไว้มอบให้กับลูกค้า เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน รถเช่าราคาพิเศษ อื่นๆ อีกมากมาย


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow