INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 13:43:46
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) เมืองไทยประกันภัย » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล HAPPY PA – เมืองไทยประกันภัย\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล HAPPY PA – เมืองไทยประกันภัย

2017/10/04 851542👁️‍🗨️

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “HAPPY P.A.” ของเมืองไทยประกันภัย

– บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ขอให้เริ่มมีผลใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
– จุดขาย
1.เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 799 บาท
2.คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท
3.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท
4.มั่นใจ ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงยื่นบัตรกับโรงพยาบาลในเครือ
5.คุ้มครองแบบ อบ.2 (รวมถึงการสูญเสียนิ้วมือ-นิ้วเท้า การรับฟังเสียง และการพูดออกเสียง)

ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุ 16 – 65 ปี

2.รับประกันภัยผู้มีสัญชาติไทย และชาวต่างชาติที่ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มีเอกสารประกอบในการสมัครทำประกันภัย ดังนี้
– ชาวไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสูติบัตร
– ชาวต่างชาติ: สำเนา Passport และ Work Permit ที่ยังมีผลบังคับ หรือเอกสารแสดงการมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก เช่น สัญญาเช่าบ้านระยะยาว สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

3.ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรังร้ายแรง

4.อาชีพที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ อาชีพชั้น 3 และชั้น 4 คือ อาชีพที่มีความเสียงสูง รวมถึงอาชีพที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นประจำ
เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กรรมกร คนงานในโรงงาน คนงานในเหมืองแร่ ยาม เกษตรกร ชาวประมง พนักงานที่ต้องขึ้นที่สูง (เช่น ติดตั้งเสาอากาศ เช็ดกระจก) ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมรถ) พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ เครื่องบิน เป็นต้น
5.ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 กรมธรรม์เท่านั้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow