INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 19:19:35
Home » ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน » ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Property Insurance)\"you

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Property Insurance)

2019/05/30

คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ความรับผิดของบริษัทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง หรือความเสียหายหลายครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยรวมกันไม่เกิน จำนวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ละรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิด ที่คงเหลืออยู่ หลังจากถูกหักทุกครั้งด้วยจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไปหรือที่บริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ (หากมี) ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย

ทั้งนี้ความรับผิดของบริษัทประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ นั่นคือ ในกรมธรรม์แต่ละฉบับอาจมีการหมายเหตุ เพิ่มเติมไว้ แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับ ความเสี่ยงภัย การพิจารณาของบริษัทประกันภัย แต่ละแห่ง

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศno related articles to display.

up arrow