INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:51:14
Home » Uncategorized » ประกันภัยธุรกิจมั่นคง\"you

ประกันภัยธุรกิจมั่นคง

2019/10/04 994👁️‍🗨️

ประกันภัยสำหรับธุรกิจ และกิจการ ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัย

ความคุ้มครอง ประกันภัยธุรกิจมั่นคง

1. อัคคีภัย คุ้มครอง อาคาร ทรัพย์สินภายในอาคารและสต๊อกสินค้า จากอัคคีภัย ฟ้าผ่า ระเบิด พายุ แผ่นดินไหว ภัยเนื่องจากน้ำ ไฟป่า อากาศยาน
2. ความสูญเสียเงิน ภายในสถานที่เอาประกันและ / หรือในตู้นิรภัยจากการถูกปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ รวมถึงความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยและตู้นิรภัย
3. โจรกรรม คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินและความเสียหาย ต่อตัวอาคารอันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายอย่างชัดเจน ต่ออาคารรวมถึงการปล้นทรัพย์และชิงทรัพย์
4. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รับผิดชอบค่าเสียหายต่อชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกายและ ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจของผู้เอาประกัน ณ สถานที่ทำประกันภัย ซึ่งต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
5. อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองความสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรของผู้ทำประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชม. ทั่วโลก

ผู้เอาประกันยังจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมฟรี

1. ชดเชยค่าเสียโอกาสทางการค้า ในกรณีที่อาคารเกิดความเสียหายจากภัยที่คุ้มครองตามข้อ1 จนไม่สามารถใช้ประกอบธุรกิจได้
2. ชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการดับเพลิง การจัดหามาทดแทนหรือ ซ่อมแซมอุปกรณ์ดับเพลิง
3. ชดเชยค่าใช้จ่ายในการค้ำยัน การรื้อถอนหรือการขนย้ายซากทรัพย์สิน
4. ชดเชยค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา ออกแบบ และควบคุมงานจากการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่
5. ชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยจากการโจรกรรมในสถานที่ทำประกันภัย

ภัยที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

1. ประกันภัยกระจก คุ้มครองกรณีเกิดการแตกของกระจกรวมถึงค่าใช้จ่าย ในการจัดหาสิ่งกำบังชั่วคราวเพื่อรอการเปลี่ยนกระจกใหม่ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกระจก
2. ประกันภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่ทำให้เกิดไฟใหม้ อันเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง กระแสไฟรั่ว หรือไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow