INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:54:48
Home » เอซไลฟ์แอสชัวรันซ์ » สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ (Health Rider) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์\"you

สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ (Health Rider) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์

2011/01/02 2957👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ (Health Rider) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ (Riders)

1. สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด (HS)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทในกรณีที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ผลประโยชน์
ผู้เอาประกันภัยที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรง พยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาในโรงพยาบาล แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดของแผน

2. สัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน(HB)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทในกรณีที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ผลประโยชน์
ผู้เอาประกันภัยที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรง พยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน ตามจำนวนผลประโยชน์ต่อวันที่ผู้เอาประกันภัยซื้อความคุ้มครองไว้ โดยจ่ายให้ตามจำนวนวันที่ที่เข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล แต่ไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งเดียวกัน

เงื่อนไขการรับประกัน
* สำหรับชาย/หญิง อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 55 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี)
* การคำนวณผลประโยชน์สูงสุดของสร. ตามข้อกำหนดของบริษัท

3. สัญญาเพิ่มเติมผู้ชำระเบี้ยประกันภัยกรณีมรณกรรมและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร แบบผช.1 (PB01)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์สำหรับ เยาวชนเมื่อผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (โดยปกติมักเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม) เสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ผลประโยชน์
หากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อนที่ผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี โดยผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยในอนาคตของกรมธรรม์ ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่รวมถึงเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม อื่นๆด้วยจนกว่าผู้ชำระเบี้ยประกันภัย มีอายุครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่เวลาไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของเยาวชนยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลานั้นเสมือนว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันภัยมาโดยตลอด

เงื่อนไขการรับประกัน
* สำหรับผู้เยาว์ อายุ 1 เดือน 1 วันถึง 15 ปี
* สำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย อายุ 20 ปี ถึง 55 ปี
* ซื้อพร้อมกับกรมธรรม์ใหม่ได้เท่านั้น

4. สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย กรณีทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร แบบยบ.1 (WP)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนดชำระใน อนาคตขณะที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี

ผลประโยชน์
หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ (ทั้งนี้การทุพพลภาพนั้นต้องเกิดก่อนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี และเป็นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน) จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะพ้นจากสภาพทุพพลภาพนั้น แต่ทั้งนี้จะไม่ได้รับการยกเว้นสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนดชำระมาแล้ว เกินกว่า 1 ปี ก่อนวันที่บริษัทได้รับคำเรียกร้องตามเหตุทุพพลภาพนั้น การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยจะไม่เป็นผลให้มูลค่าของกรมธรรม์ลดลงเมื่อมี การเรียกร้องใดๆ ตามกรมธรรม์นั้น โดยถือเสมือนหนึ่งว่าได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยที่ได้รับการยกเว้นนั้นเป็นเงินสด

เงื่อนไขการรับประกัน
* สำหรับผู้อาประกันภัยมีอายุ 16 ปี ถึง 55 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี)
* ซื้อแนบแบบประกันได้ทุกแบบ แต่ไม่พิจารณาให้ฟรีสำหรับผู้ซื้อแนบท้ายกรมธรรม์แบบชั่วระยะเวลา
* จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับทุกกรมธรรม์รวมกันต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท
* บริษัทฯ อาจพิจารณาสัญญานี้ฟรีแก่ผู้เอาประกันภัยในจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน กรมธรรม์หลัก แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาทสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสุขภาพแข็งแรง มีอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ และประกอบอาชีพนอกบ้าน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow