INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:18:20
Home » Uncategorized » ประกันธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์\"you

ประกันธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

2018/08/21 4044👁️‍🗨️

ประกันธุรกิจนําเที่ยว ประกันสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

ประกันธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นแผนประกันเดินทางสำหรับ บริษัทท่องเที่ยว
เป็นการประกันภัยที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวนำมาคุ้มครองนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุทุกชนิด 24 ชั่วโมง ดำเนินธุรกิจสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งได้ลงทะเบียนบันทึกล่วงหน้าไว้เป็นนักท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและการบริการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยไม่จำกัดระยะเวลาการคุ้มครอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการท่องเที่ยวของแต่ละบริษัท
ความเสี่ยงในธุรกิจคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดหรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้  ด้วยการทำประกันธุรกิจนำเที่ยวเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บตามระยะเวลาการเดินทางที่ได้แจ้งไว้ ประกันธุรกิจนำเที่ยวนี้จะเหมาะสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย (Domestic)
คุ้มครองตั้งแต่ถึงประเทศไทย จนกระทั่งเดินทางออก ราชอาณาจักรเขตประเทศไทย

กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) คุ้มครองตั้งแต่เวลาที่ออกนอกราชอาณาจักร จนกระทั่งเดินทางเข้ามาถึงราชอาณาจักร

กรณีเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound)
คุ้มครองตั้งแต่ออกเดินทาง และสิ้นสุดการคุ้มครองเมื่อสิ้นสุดการเดินทางตามตารางท่องเที่ยวที่จัดไว้แต่ละเที่ยว
หากว่าบริษัทนำเที่ยวแห่งไหน มัคคุเทศก์คนไหนต้องการทำประกันภัยธุรกิจนำเที่ยว สามารถติดต่อกับบริษัทประกันภัยหลากหลายเจ้าได้เลย โดยกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องมีสำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว      ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน
กรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน
ต้องมีอายุกรมธรรม์ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน และวงเงินที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้มีการทำประกันเอาไว้ด้วย

ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
คุ้มครอง
ความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการเดินทางและทำให้เกิดผล คือ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการรักษาพยาบาล

ไม่คุ้มครอง
ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ,  การฆ่าตัวตาย, การได้รับเชื้อโรค ปรสิต, การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม, การแท้งลูก การรักษาฟัน เป็นต้น พร้อมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อประกันภัยนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม

ตัวอย่าง ของ บ.ประกันคุ้มภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เริ่มต้น 100 คน

3,200.00

คุ้มภัยประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ใช้ยื่นสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว) เพื่อให้ความคุ้มครองกับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ตามที่กฏหมายและตามระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ได้กำหนด ไว้  ให้ความคุ้มครองทั้ง  Inbound กับ Outbound

ความคุ้มครอง
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ สูงสุด 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท

เบี้ยเริ่มต้น 3,200 บาท สำหรับการทำประกัน 100 คน/ปี

ใช้เวลาในการทำกรมธรรม์ประมาณ 3 วันทำการ
กรณีเร่งด่วน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งออกกรมธรรม์

ประกันภัยการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ที่ให้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด
คุ้มครองในกรณีผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ แขนขา สายตา ทุพพลภาพถาวร อันเกิดจากอุบัติเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

ความคุ้มครอง / จำนวนเงินเอาประกันภัย

1.Personal Accident
(การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ)   1,000,000

2.Accidental Medical Expenses
(การรักษาพยาบาลเนื่องจาก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)   500,000

3.Personal Liability
(ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก)   200,000

(Minimum Deposit Premium / Policy) ( Minimum Insured 100 persons/year )
เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 คน ต่อปี   3,200

หมายเหต : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมอากร(0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) (Subject to VAT & Stamp) เรียบร้อยแล้ว
1. ระยะเวลาคุ้มครอง : ตามที่ตกลงทำสัญญา และสูงสุดไม่เกิน 15 วัน
2. กำหนดอายุของผู้เอาประกัน : สูงสุดไม่เกิน 75 ปี ในวันทำสัญญา
ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี หากบริษัทฯ ได้ทำการตกลงอนุมัติ ) จำนวนเงินผลประโยชน์ ของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะเท่ากับ 50% ของจำนวนเงินสูงสุด ที่ปรากฏ ในตารางผลประโยชน์
3. กำหนดความรับผิดชอบสูงสุด : ไม่เกิน 150,000,000 บาท ( หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท ) ต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. ขอบเขตอำนาจศาล : การตีความภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ ของกรมธรรม์ฉบับนี้ ให้ตีความตามกฎหมายไทย
5. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องแจ้งรายละเอียด ทุกการเดินทางที่จัด เช่น สถานที่,จำนวนวันเดินทาง, Flight No. (ในกรณีของการเดินทาง โดยเครื่องบิน), Cruise’s Name (ในกรณี ของการเดินทางโดยเรือ) และจำนวนผู้เอาประกันภัย ในแต่ละครั้ง ให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้ง ก่อนการเดินทาง
6. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability Insurance)
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกัน สำหรับความเสียหาย ที่ผู้เอาประกัน ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย อันเป็นสาเหตุให้เกิด
1. การบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุแก่บุคคลภายนอก
2. ความเสียหายโดยอุบัติเหตุแก่ทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้ของบุคคลภายนอก
* ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้าทำการรักษาพยาบาลในทันทีหรือไม่เกิน 24 ชม.จากเวลาเกิดเหตุ

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 500 คน

เบี้ยประกัน 1x,xxx เฉลี่ยประมาณ 30 บาท/คน

คุ้มภัยประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ใช้ยื่นสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว) เพื่อให้ความคุ้มครองกับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ตามที่กฏหมาย และตามระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ได้กำหนดไว้  โดยให้ความคุ้มครองทั้ง  Inbound กับ Outbound

ความคุ้มครอง
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ สูงสุด 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท

 

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow