INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:52:55
Home » ไทยสมุทรประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย(WP) ไทยสมุทรประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย(WP) ไทยสมุทรประกันชีวิต

2010/10/01 2526👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) ไทยสมุทรประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองโดยยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร
อันเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม บริษัท ฯ จะแถมสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ให้กับผู้เอาประกันภัย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การรับประกัน
• อายุระหว่าง 16-55 ปี
• ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะได้รับความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปี
• แถมสัญญาเพิ่มเติมนี้ ให้กับผู้เอาประกันที่บริษัทรับประกันกรมธรรม์ชีวิตหลักในอัตราปกติ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
• ให้ความคุ้มครองโดยยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรอันเนื่องมาจาก สาเหตุใด ๆ ก็ตาม แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์
• คุ้มครองจนถึงอายุ 60 ปี
• จำนวนเงินเอาประกันชีวิตหลักไม่เกิน 1,000,000 บาท (นับรวมกรมธรรม์สามัญทุกฉบับ)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow