INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 14:08:11
Home » ประกันภัยร้านค้า ประกันภัยโจรกรรม ประกันอัคคีภัย(สินค้า) มิตรแท้ประกันภัย » ประกันอัคคีภัยร้านค้ารวมโจรกรรม – มิตรแท้ประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัยร้านค้ารวมโจรกรรม – มิตรแท้ประกันภัย

2013/09/29 846423👁️‍🗨️

คุ้มครองอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารจากภัยอุบัติเหตุ
อันเกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก็สที่ใช้ทำแสงสว่าง หรือใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (และค่าซ่อมแซมอาคาร ประตู หน้าต่าง อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว)

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัย
อาคาร (ไม่รวมฐานราก) เช่น บ้านเดียว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว (ที่ใช้เป็นที่ร้านค้าและต้องเป็นตึกทั้งหลัง) หรือห้องชุด(ที่ใช้เป็นร้านค้า)ในแฟลต หรือคอนโดมิเนียม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตบแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ภายในร้าน  เครื่องครัว และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยและประกอบการค้าของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย และสต็อกสินค้า

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันโจรกรรม
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในร้านค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้านค้า เครื่องครัว และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยและประกอบการค้าของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตามปกติ พักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย และสต็อกสินค้า

การประกันอัคคีภัย ทุนประกันภัยต้องไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าอาคาร (ไม่รวมราคาที่ดิน)

การประกันภัยโจรกรรม
1. 5,000 บาท ต่อครั้ง สำหรับค่าซ่อมแซมอาคาร ประตู หน้าต่าง
2.  10,000 บาท ต่อชิ้น สำหรับทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม

จำนวนทุนเอาประกันภัยตามข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางเบี้ยประกันภัย อัคคีภัยร้านค้ารวมโจรกรรม (ช่องจำนวนเงินเอาประกันภัยโจรกรรม)

ความเสียหายส่วนแรก
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบก่อน 3,000 บาทแรก สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย เฉพาะสาเหตุจากการ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

ทรัพย์สินที่ไม่รับประกันอัคคีภัย
ร้านค้าครึ่งตึกครึ่งไม้ ร้านค้าไม้ทั้งหลัง ห้องแถวไม้ทั้งหลัง และทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เงินแท่ง ทองแท่ง อัญมณี โบราณวัตถุ ต้นฉบับเอกสารหลักทรัพย์ เงินตรา แม่พิมพ์ วัตถุระเบิด

ทรัพ์สินที่ไม่รับประกันภัยโจรกรรม
กระจกและสิ่งประดับบนกระจก  เงินแท่ง ทองแท่ง อัญมณี โบราณวัตถุ หลักทรัพย์ เงินตรา แม่พิมพ์ บัตรธนาคาร หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ

ข้อยกเว้นสำคัญสำหรับการประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรม
สงครามทุกประเภท การปฎิวัติ การจลาจล ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล การก่อการร้าย การใช้กฎอัยการศึก การระเบิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายในกระบวนการนิวเคลียร์

ข้อยกเว้นสำคัญสำหรับการประกันภัยโจรกรรม
การกระทำหรือมีส่วนร่วมโดยบุคคลซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง ทั้งกระทำด้วยตนเอง หรือมีส่วนร่วมกระทำ

การโจรกรรมในขณะที่สถานที่เอาประกันภัยไม่มีผู้อยู่อาศัยเป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน

ใบคำขอเอาประกันภัยร้านค้ารวมโจรกรรม


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow