INSURANCETHAI.NET
Sun 27/11/2022 22:07:40
Home » ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย) » ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)\"you

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

2011/09/13 1072👁️‍🗨️

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
คุ้มครองความรับผิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้างในการละเลยการดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามสมควร ทำให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow