INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:38:06
Home » ธนชาตประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ – ธนชาตประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ – ธนชาตประกันภัย

2012/07/07 3153👁️‍🗨️

การประกันภัย พ.ร.บ. หรือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้ มีเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถได้รับความ คุ้มครองขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถที่ใช้ โดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม ต่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของผู้ประสบภัยทุกคน ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สิน

รายละเอียดความคุ้มครอง
บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีโดยที่ยังไม่ต้องสรุปว่าเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือไม่ ดังนี้
35,000 บาท/คน เป็นค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต
15,000 บาท/คน เป็นค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ
จ่ายตาม ข้อ 1) และ ข้อ 2) รวมกัน กรณีผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายหลังจากมีการรักษาพยาบาล

หลังจากพิสูจน์ความผิดแล้ว หากผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูกบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมอีก แต่รวมกับที่จ่ายเบื้องต้นแล้ว ไม่เกิน
100,000 บาท/คน กรณีเสียชีวิต
50,000 บาท/คน กรณีค่ารักษาพยาบาล
ในกรณีของรถคันที่เป็นฝ่ายผิด ผู้ขับขี่จะได้รับชดใช้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถเบิกในส่วนนี้ได้

อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.
ประเภทรถและขนาดรถยนต์ / ราคารวมภาษี และ อากร (บาท)
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ส่วนบุคคล 645.21 บาท
รถยนต์บรรทุก น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ส่วนบุคคล 967.28 บาท
รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง ไม่เกิน 15 ที่นั่ง ส่วนบุคคล 1,182.35 บาท

หมายเหตุ : อัตราเบี้ยฯ นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2551 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow