INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 23:36:38
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย) » ประกันภัยรถยนต์ – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)\"you

ประกันภัยรถยนต์ – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

2011/09/13 1758👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์ – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Insurance)

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance)

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรือ ความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถ

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ประเภทต่างๆ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow