INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:27:32
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย) » สมโพธิ์เจแปนประกันภัย\"you

สมโพธิ์เจแปนประกันภัย

2011/09/13 3162👁️‍🗨️
บริษัท ไทย-ยาซึดะ ประกันภัย จำกัด
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

ประวัติ บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
แรกเริ่มจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่า “ บริษัท ไทย-ยาซึดา ประกันภัย จำกัด
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 บริษัท ยาซึดา ไฟร์ แอนด์ มารีน ประกันภัย จำกัด ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท นิสสัน ไฟร์ แอนด์ มารีน ประกันภัย จำกัดที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ตั่งแต่นั้นเป็นต้นมา

คำว่า “สมโพธิ์ เจแปน” ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยการร่วมทุนระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 รายดังนี้

1.บริษัทสมโพธิ์ เจแปน
2.บริษัทสุรพล ฟู้ดส์
3.กลุ่มบริษัท สหพัฒนพิบูล

บริษัท สมโพธิ์ เจแปน อิงค์ บริษัทประกันภัยอัคคีภัยแห่งแรกของญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการด้านประกันวินาศภัยทุกประเภท และยังครอบคลุมถึงบริการด้านการบริหารความเสี่ยงภัย

บริษัท สรุพล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง และอาหารแช่เยือกแข็งกึ่งสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย ที่ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งอย่างครบวงจร สำหรับการส่งออกและขายภายในประเทศ

กลุ่มบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย ที่ผลิตสินค้าเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศไทยที่ประกอบด้วยบริษัทในเครือกว่า 200 แห่ง

นอกจากนั้นบริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทสมโพธิ์ เจแปน อิงค์ ซึ่งมีเครือข่ายการบริการทั่วโลก รวมถึงบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งให้ความร่วมมือในการนำเสนอความคุ้มครองและการบริการที่ดี ตลอดจนการพัฒนากรมธรรม์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลซ เลขที่ 990 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 0-2636-2333
แฟกซ์ : 0-2636-2340 ,0-2636-2450
info@sompojapanthai.com
sompojapanthai.com
https://www.sjnk.co.th/

2540
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ก่อตั้ง มิถุนายน พ.ศ. 2540 ทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวน 300 ล้านบาท ชื่อ “บริษัท ไทย-ยาซึดะ ประกันภัย จำกัด

2545
มิถุนายน 2545 The Yasuda Fire & Marine Insurance Inc. ได้ควบรวมกิจการกับ The Nissan Fire & Marine Insurance Inc. ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อว่า Sompo Japan Insurance Inc. สำหรับในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

2555
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,120 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวน ผู้ถือหุ้น 3 ราย
Sompo Japan Insurance Inc.
Sompo Japan Asia Holdings Pte. Ltd.
Tenet Sompo Insurance Pte. Ltd.
สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น

2556
มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการควบรวมธุรกิจกับ นิปปอนโคอะ ประเทศไทย

2557
ปี 2557 กิจการภายใต้กลุ่ม NKSJ ประกอบด้วย Sompo Japan Insurance Inc. และ Nipponkoa Insurance Co., Ltd. จะควบรวมธุรกิจและกลายเป็นบริษัทประกันที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
ด้วยพันธกรณีที่มุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมีเครือข่ายทางธุรกิจทั่วโลก ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการด้านการประกันภัยที่มีคุณภาพสูงสุดจากเรา

2559
ปี 2559 บริษัทฯได้ทำการจดทะเบียนปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited” มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559
การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของสำนักงานใหญ่ (กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อสะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ SOMPO GROUP ทั่วโลก โดยมีพันธกิจหลักในการยึดถือนโยบายความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าของเรา เป็นอันดับแรก และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นและพัฒนาทางเลือกของประกันในหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านความปลอดภัย และด้านสุขภาพ เพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของทุกท่าน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow