INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:29:48
Home » กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ประกันชีวิต(สินค้า) » สัญญาเพิ่มเติมECARE / อุ่นใจพิเศษ กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมECARE / อุ่นใจพิเศษ กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

2010/09/23 7306👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมECARE / อุ่นใจพิเศษ กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาล (ECARE) / อุ่นใจพิเศษ

ผลประโยชน์
คุ้มครองกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ ทำให้เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือกระดูกขา/สะบ้าแตก หรือขาหดสั้นลง หรือบาดแผลจากการไหม้ที่บริเวณศีรษะ และร่างกาย ค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพชั่วคราว ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่าชดเชยกรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ผลประโยชน์ (1) กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิต 100%
สูญเสียมือหรือเท้า 1 ข้างหรือมากกว่า 100%
สูญเสียสายตา 1 ข้างหรือมากกว่า 100%
สูญเสียการได้ยิน
* ทั้งสองข้าง 75%
* ข้างเดียว 15%
สูญเสียการพูด 50%
สูญเสียแก้วตาทั้งสองข้าง 50%
สูญเสียนิ้วมือ ทั้ง 4 และนิ้วหัวแม่มือ
* มือขวา 70%
* มือซ้าย 50%
สูญเสียนิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว
* มือขวา 40%
* มือซ้าย 30%
สูญเสีย
* นิ้วหัวแม่มือขวาทั้งสองข้อ 30%
* นิ้วหัวแม่มือขวา 1 ข้อ 15%
* นิ้วหัวแม่มือซ้ายทั้ง 2 ข้อ 20%
* นิ้วหัวแม่มือซ้าย 1 ข้อ 10%
สูญเสีย
* นิ้วมือขวา นิ้วใดนิ้วหนึ่งทั้ง 3 ข้อ 10%
* นิ้วมือขวา นิ้วใดนิ้วหนึ่ง 2 ข้อ 7.5%
* นิ้วมือขวา นิ้วใดนิ้วหนึ่งข้อเดียว 5%
* นิ้วมือซ้าย นิ้วใดนิ้วหนึ่งทั้ง 3 ข้อ 7.5%
* นิ้วมือซ้าย นิ้วใดนิ้วหนึ่ง 2 ข้อ 5%
* นิ้วมือซ้าย นิ้วใดนิ้วหนึ่งข้อเดียว 2%
สูญเสีย
* นิ้วเท้าหมดทุกนิ้ว 1 เท้า 15%
* นิ้วหัวแม่เท้าทั้งนิ้ว 5%
* นิ้วหัวแม่เท้า 1 ข้อ 3%
กระดูกขา หรือสะบ้า แตกหัก 10%
ขาดหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 7.5%

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถนัดซ้าย รายการทดแทนที่ระบุข้างต้นจะสลับกันระหว่างมือซ้ายและมือขวา
2. ในกรณีที่มีการสูญเสียมากกว่า 1 อย่างต่อการบาดเจ็บครั้งเดียวกัน บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยให้สำหรับการสูญเสียที่มีจำนวนเงินสูงสุดเท่านั้น
3. ในกรณีเสียชีวิตจะจ่ายเป็น 2 เท่า หากอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากผู้เอาประกันภัยโดยสารในฐานะผู้โดยสารในยานพาหนะ สาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกลซึ่งผู้ทำการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้างทำการขนส่งบนเส้นทางขนส่งทางบก ที่ได้กำหนดไว้
* ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟท์ (ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง)
* เกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะอื่นใด ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เริ่มไฟไหม้

ผลประโยชน์กรณีบาดแผลจากการไหม้ ความเสียหายคิดเป็น % ของผิวหนังทั้งหมด % ของจำนวนเงินเอาประกัน
ศีรษะ มากกว่าหรือเท่ากับ 2% แต่น้อยกว่า 4% 25%
มากกว่าหรือเท่ากับ 4% แต่น้อยกว่า 6% 50%
มากกว่าหรือเท่ากับ 6% แต่น้อยกว่า 8% 75%
เท่ากับหรือมากกว่า 8% 100%

ร่างกาย มากกว่าหรือเท่ากับ 10% แต่น้อยกว่า 12.5% 25%
มากกว่าหรือเท่ากับ 12.5% แต่น้อยกว่า 15% 50%
มากกว่าหรือเท่ากับ 15% แต่น้อยกว่า 20% 75%
เท่ากับหรือมากกว่า 20% 100%

ผลประโยชน์ (2) % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1. ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว 1% ต่อสัปดาห์
2. ทุพพลภาพบางส่วนชั่วคราว 0.25% ต่อสัปดาห์
โดยจะจ่ายค่าชดเชยนี้ ตามข้อผลประโยชน์ (2) ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ รวมกันไม่เกิน 52 สัปดาห์

ผลประโยชน์ (3) % ของจำนวน เงินเอาประกันภัย
ค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ไม่เกิน 100 เดือน) โดยต้องจ่ายค่าชดเชยภายใต้ผลประโยชน์ (2) เป็นระยะเวลา 52 สัปดาห์แล้ว 1% ต่อเดือน

ผลประโยชน์ (4) % ของจำนวน เงินเอาประกันภัย
ค่าชดเชยกรณีการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล(ไม่เกิน 20 สัปดาห์) 1% ต่อสัปดาห์

ผลประโยชน์ (5)
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ จ่ายตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ค่ารักษาพยาบาลรวมถึง ค่ายา ค่าโรงพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์)
การลดหย่อนภาษี : ไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow