INSURANCETHAI.NET
Sat 18/09/2021 2:29:59
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย สินทรัพย์ประกันภัย » สินทรัพย์ประกันภัย\"you

สินทรัพย์ประกันภัย

2011/11/28

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

จากเว็บไซต์ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ บริษัทฯกลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ “บิวตี้ เจมส์ กรุ๊ป” (Beauty Gems Group) นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ วันประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นาย พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล 21.0902%
นาง สุณี ศรีอรทัยกุล 20.9546%
นาย สุรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล 20.9546%
นาย สุริยน ศรีอรทัยกุล 20.9546%
บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด 8.2536%
บริษัท บิวตี้เจมส์ เซนเตอร์ จำกัด 5.9995%

ผลประกอบการของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย ในปี 2563
รายได้ รวม 1,238 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 131.84 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 3,164 ล้านบาท

สินทรัพย์ประกันภัย > เดอะวันประกันภัย

สาเหตุของการทำรีแบรนด์ THE ONE INSURANCE PUBLIC LIMITED 
– ต้องการปรับชื่อกิจการของบริษัทเราให้ดูเหมาะสมและสอดคล้องกับการเป็นบริษัทประกันภัยในยุคดิจิทัล ทันสมัย เรียกง่าย เป็นสากล
– ตั้งแต่มีการซื้อกิจการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จากตระกูลชลวิจารณ์  เป็นตระกูลศรีอรทัยกุล ยังไม่เคยเปลี่ยนชื่อกิจการหรือทำรีแบรนด์เลย
– เวลาบริษัทดีลงานกับบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ (รีอินชัวเรอร์ต่างประเทศ) จะง่ายในการเรียกชื่อบริษัท ”เดอะวัน”ความหมาย “1” 

assets-insurance

aboutus-01

เป้าหมายเบี้ยประกันที่ตั้งเป้าไว้ในปี 2564 จำนวน 2,600 ล้านบาท รถยนต์ 80% และ 20% นอนมอเตอร์ ปีที่แล้วเราทำเป้าหมายเบี้ยรถยนต์ได้ 85% และนอนมอเตอร์ได้สัดส่วน 15% ถ้าไม่นับรวมพอรต์งานประกันโควิดที่เข้ามา ซึ่งหากนับรวมแล้วเบี้ยประกันรถยนต์ก็จะอยู่ในสัดส่วน 70% และอีก 30%นอนมอเตอร์

พอรต์งานประกันนอนมอเตอร์ในอดีตที่ผ่านมามีสัดส่วนไม่ถึง 5% แต่พอเขยายงานด้านนี้ด้วยการเพิ่มสัดส่วนมากขึ้น โดยปรับลดยอดงานประกันรถยนต์จากเบี้ย 4,000-5,000 ล้านบาท ลดเหลือ 2,000-4,000 ล้านบาท ซึ่งเราเบรกงานประกันรถยนต์ แต่ไม่ได้เบรกงานประกันนอนมอเตอร์ จึงทำให้อัตราการเติบโตของงานประกันนอนมอเตอร์เพิ่มขึ้นโดยปริยาย

มีพันธมิตรที่เป็นร้านเพชร์และเครือข่ายจิวเวลรี่ที่เป็นพาร์ทเนอร์เราอยู่แล้วทำให้การขยายงานนอนมอเตอร์ขยายตัวมากขึ้น รวมไปถึงบรรดาโบรกเกอร์ 10 บริษัทลำดับต้นๆของเราก็แฮปปี้พร้อมจะลุยไปกับบริษัทเรา บริษัททีคิวเอ็มอินชัวรันส์โบรกเกอร์ที่เป็นโบรกเกอร์รายใหญ่ก็ให้การสนับสนุนป้อนงานให้เรา โดยตัวเลข Car ratio หรือคาร์เรโชถึงณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 อยู่ที่อัตรา 170 % จนถึงไตรมาส 1 หรือสิ้นสุดณ วันที่ 31 มี.ค.2564 หรือปีนี้มีคาร์เรโชอยู่ที่ 186 .14 %  สูงกว่ามาตรฐานคปภ.กำหนดไว้ปัจจุบัน120%

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้น วันที่ 19 สิงหาคม 2525  ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท

เดอะ วัน ประกันภัย (เดิมชื่อบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน))
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564
ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้เอาประกันภัยด้วยหลักสุจริตอย่างยิ่งในวิชาชีพ

เดอะ วัน ประกันภัย เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในแวดวงการประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 39 ปี

พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2539 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท
พ.ศ. 2543 เพื่อก้าวสู่สหัสวรรษใหม่ ค.ศ. 2000 มีการวางแผนด้านการตลาดโดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง internet และเชิญผู้มีประสบการณ์ด้านการประกันวินาศภัยมาร่วมบริหารงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างโดยการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท
พ.ศ. 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 460 ล้านบาท
พ.ศ. 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท
6 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัย ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย รวมถึงสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 510 ล้านบาท
20 สิงหาคม 2554 ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2000 ทั้งระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบการดำเนินงาน และการบริการที่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับอย่างแท้จริง
พ.ศ. 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 590 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
พ.ศ. 2559 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 640 ล้านบาท เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
พ.ศ. 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 740 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินกองทุน และฐานะการเงินของบริษัทฯ
27 เมษายน พ.ศ. 2560 กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ขายหุ้นทั้งหมดให้กับกลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
พ.ศ. 2561 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 990 ล้านบาท และ 1,490 ล้านบาท เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
พ.ศ. 2562 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,100 ล้านบาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดเป็น 2,590 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนในการแก้ไขฐานะการเงินและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
พ.ศ. 2563 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดเป็น 2,640 ล้านบาท เพื่อให้การดำรงเงินกองทุนของบริษัท ที่ต้องดำรงไว้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระบบ Early Warning System (EWS) รวมถึงการที่ต้องสำรองเงินทุนสำหรับอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สินจัดสรรฯให้เพียงพอ ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท  ทุนจดทะเบียนทั้งหมดเป็น 2,840 ล้านบาท 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯประกอบด้วย บิวตี้เจมส์ กรุ๊ป (กลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอันดับหนึ่งของประเทศไทย) ฮอนด้าปิ่นเกล้า กรุ๊ป (กลุ่มธุรกิจยานยนต์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) โดยใน กลุ่มบิวตี้เจมส์และกลุ่มฮอนด้าปิ่นเกล้า ยังมีกิจการในเครืออีกหลายประเภท อาทิ โรงแรม สนามกอล์ฟ และ ภัตตาคาร เป็นต้น บริษัทน้ำตาลเอกผล จำกัด และกลุ่มบริษัท ลีนุตพงษ์โฮลดิ้งจำกัด

สำนักงานใหญ่ สินทรัพย์ประกันภัย
492-494 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10310
โทร : 0-2792-5555, 0-2792-5050
แฟกซ์ : 0-2541-5170, 0-2541-5039
Email : praic@asset.co.th
ไปรษณีย์ฝาก : ตู้ปณ. 55 ปณฝ. จันทรเกษม กทม. 10904

เว็บไซต์ asset.co.th

สินทรัพย์ประกันภัย มีบริการถามตอบ เว็บบอร์ดที่เว็บไซต์ด้วย

สาขาชลบุรี
112/48-49 ถ.พญาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร : 0-3828-4006-7
Email : pattaya@asset.co.th

ฝ่ายสินไหมทั่วไป (Non-Motor Claim Division)
          บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
          492, 494 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
          กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310
          โทร. 1729 หรือ 02-7925555 ต่อ 8372, 8373, 8374, 8694, 8370

ขั้นตอนการรับประกันภัยสำหรับการรับประกันภัย Non-Motor ของ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยแจ้งความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯ
  • โดยติดต่อผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทฯ
  • โดยติดต่อผ่านบริษัทฯ โดยตรงทาง โทรศัพท์ โทรสาร หรือ อีเมล์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกแบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันภัย (Application Form) โดยรายละเอียด ในใบคำขอเอาประกันภัยโดยทั่วไปประกอบด้วย
  • ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอเอาประกันภัย
  • ที่อยู่ของสถานที่, รายละเอียด เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขอเอาประกันภัย
  • ความสัมพันธ์ที่จะขอเอาประกันภัย เช่น เป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เช่า หรืออื่น ๆ
  • ภัยที่ต้องการความคุ้มครอง หรือ งบประมาณของผู้ขอเอาประกันภัย
  • จำนวนเงินที่จะขอเอาประกันภัย
  • ประวัติการทำประกันภัย และความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นในอดีต (ถ้ามีเกิดจากสาเหตุใด)
  • เอกสารประกอบ เช่น สำเนาตารางกรมธรรม์เดิม เอกสารประกอบที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขอเอาประกันภัย เป็นต้น
 3. บริษัทฯ จะพิจารณาประเมินความเสี่ยงภัย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • หากข้อมูลยังไม่ครบถ้วน บริษัทฯ อาจต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอเข้าทำการสำรวจภัยก่อนการพิจารณารับประกันภัย
  • หากข้อมูลครบถ้วน บริษัทฯ จะทำการพิจารณาในทันที
 4. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่จะรับประกันกันภัยได้ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเสนอการรับประกันภัยซึ่งมีรายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย ไปยังผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยแจ้งยืนยันการทำประกันภัย โดยส่งข้อเสนอฉบับดังกล่าวมายังบริษัทฯ พร้อมลายลักษณ์อักษร (พร้อมแนบใบคำขอเอาประกันภัย)
 6. บริษัทฯ ดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัย และจัดส่งให้ผู้เอาประกันภัย
 7. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งกรมธรรม์ และ จัดเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ บริษัทฯจะดำเนินการส่งมอบกรมธรรม์ให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯได้อนุมัติรับประกันภัย

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหม พ.ร.บ.

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ ที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โทร 02 792-5500-08 และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • กรณีที่ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถติดต่อบริษัทประกันภัย หรือประกันภัยจังหวัดได้ ท่านสามารถติดต่อที่ศูนย์ปลอดภัย หมายเลข 1356 (บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
 • ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น

กรณีเป็นฝ่ายถูก

 • จดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรของผู้ขับขี่คู่กรณีและเจ้าของรถคู่กรณี
 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบ
 • นำหลักฐานประกอบการตั้งเบิกติดต่อขอรับค่ารักษากับบริษัทฯ

กรณีเป็นฝ่ายผิด

 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • ให้ท่านเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมเลขรับแจ้ง ให้แก่คู่กรณีโดยทันที

กรณียังไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด

 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบ
 • อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ

กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

 • นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ที่ใกล้และสะดวก เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว
 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบทันที
 • กรณีที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ขอให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารประกอบการขอรับค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ

ค่าเสียหายเบื้องต้น
บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

 1. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 15,000 บาท/คน
 2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิตบริษัทจะจ่ายค่าปลงศพตามจำนวนเงินเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 35,000 บาท/คน
 3. จำนวนตาม ข้อ 1 และ 2 รวมกัน สำหรับผู้ประสบภัยที่ถึงแก่ความตายหลังจากมีการรักษาพยาบาล
 4. กรณีรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ข้อ 1 และ 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายดัง กล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน

ค่าเสียหายส่วนเพิ่ม
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหม ค่าปลงศพ และค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ ปี 2535 (ตามคำสั่งนายทะเบียน)

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

ติดต่อขอรับ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท และที่สาขาทั่วประเทศ
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ ที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โทร 02 792-5500-08 หรือ Call Center 1729 และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยงานบริการสินไหม โทร 02 792-5670-72

กรณีแจ้งเคลมที่ไม่มีคู่กรณี (เคลมแห้ง)
แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบ และขอเลขรับแจ้งทุกครั้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
นำรถมาติดต่อ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ หรือจุดที่ให้บริการ

เคลมที่มีคู่กรณี (เคลมสด)

เมื่อท่านเป็นฝ่ายถูก จดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรของผู้ขับขี่คู่กรณีและเจ้าของรถคู่กรณี
แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบ
นำหลักฐานประกอบการตั้งเบิกมาติดต่อขอรับค่ารักษากับบริษัทฯ

เมื่อท่านเป็นฝ่ายผิด แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
ให้ท่านเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้แก่คู่กรณีโดยทันที
เคลื่อนย้ายรถทั้งสองฝ่ายออกจากที่เกิดเหตุเพื่อมิให้กีดขวางการจราจร หลังจากเจรจากันเรียบร้อยแล้ว
กรณียังไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบ
อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ

มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต (กรมธรรม์ภาคสมัครใจ)
นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ที่ใกล้และสะดวก เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว
แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบทันที อย่าหลบหนี เพราะหากเกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนี กฎหมายสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าท่านเป็นฝ่ายผิด

กรณีรถสูญหาย
โทรแจ้ง 191 , จส 100 เบอร์โทรศัพท์ 1137 หรือ สวพ 91 เบอร์โทรศัพท์ 1644 แจ้งรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น ทะเบียน ตำหนิของรถยนต์คันสูญหาย เพื่อติดตามรถให้เร็วที่สุด
แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบโดยเร็วที่สุด
แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ

ขอรับสินไหม

ขอรับค่าสินไหมทดแทน (ค่าซ่อมรถ กรณีจัดซ่อมเอง)

กรมธรรม์ภาคสมัครใจ ใบติดต่อ , ใบสำรวจความเสียหาย
สำเนาประจำวัน
ใบเสนอราคาซ่อม
ภาพถ่ายการซ่อม / ตรวจสภาพรถ
ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (กรณีที่เป็นทรัพย์สินบุคคลภายนอก/รถคู่กรณี)
สำเนากรมธรรม์ (กรณีที่เป็นทรัพย์สินบุคคลภายนอก / รถคู่กรณี)
สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีที่เป็นรถคู่กรณี)
หนังสือมอบอำนาจ
สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ / ผู้รับมอบอำนาจ
ใบตรวจรับงาน (กรณีทรัพย์สิน)

รถเสียหายหนักคืนทุนประกัน / รถยนต์สูญหาย
สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ (หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ)
สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ (หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ)
หนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ)
ประจำวันรับคดีอาญา และประจำวันข้อเกี่ยวข้องทั้งหมด (รับรองสำเนา)
กรมธรรม์คุ้มครองรถยนต์สูญหายของบริษัทประกันภัย (ต้นฉบับ)
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ (กรณีรถติดไฟแนนท์)
หนังสือการแจ้งอายัดทะเบียนรถ (กรมขนส่งทางบก)
หนังสือแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป (กรมขนส่งทางบก)
กุญแจรถ พร้อมชุดสำรองทั้งหมด
สมุดทะเบียนรถยนต์ (ลงชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสมุดจดทะเบียน)
แบบคำขอโอน และรับโอน (กรมขนส่งทางบก)
หนังสือมอบอำนาจการโอน (กรมขนส่งทางบก)
สัญญาสละสิทธิ์ และโอนกรมสิทธิ์รถยนต์
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow