INSURANCETHAI.NET
Tue 22/06/2021 14:50:01
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย สินทรัพย์ประกันภัย » สินทรัพย์ประกันภัย\"you

สินทรัพย์ประกันภัย

2011/11/28

สินทรัพย์ประกันภัย

assets-insurance

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้น วันที่ 19 สิงหาคม 2525  ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท
เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงและตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการประกันวินาศภัย ภายใต้พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510
ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 – 2534 บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท อันส่งผลดีให้สามารถขยายกิจการได้มากขึ้นโดยได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ จากธนาคารและสถาบันการเงินภายในประเทศ หลายแห่ง

เพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 120 ล้าน และ 150 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2539
ในขณะเดียวกันยังได้ปรับโครงสร้างบริษัทฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการโดยมีการ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆทั้งระบบ และเพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ ปี ค.ศ. 2000 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายระยะยาวด้านการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากรด้วยการส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกันภัยในสถาบัน ชั้นนำหลายแห่งรวมทั้งการจัดอบรม ภายในเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้วย Internet ซึ่งเป็นระบบสื่อสารสมัยใหม่ที่มีความรวดเร็วอย่างไร้พรมแดนและยังได้เชิญ ผู้มีประสบการณ์ด้านการ ด้านการประกันวินาศภัยเข้ามาร่วมในการบริหารงานเพื่อรองรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจด้วย

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ได้มุ่งพัฒนาศักยกภาพการบริหารงานและการบริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด อันนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 คือมาตรฐานที่บริษัทฯได้รับจึงเปนการแสดงให้เห็นถึงระบบการดำเนินงานและการ บริการของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก ระดับอย่างแท้จริง

พ.ศ. 2545 ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และโครงสร้างบริษัทอีกครั้ง เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรที่มีศักยภาพมากยิ่ง ขึ้น นอกจากนั้นในภาวะที่ เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวบริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนขี้นเป็น 200 ล้านบาทได้อีกด้วย อันแสดงให้เป็นถึงความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน และยังมีนโยบายที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 100 ล้านบาทจนครบ 300 ล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและทำให้บริษัทฯมีฐานะที่แข็งแกร่ง มั่นคงตลอดไป

ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯประกอบด้วย บิวตี้เจมส์ กรุ๊ป (กลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอันดับหนึ่งของประเทศไทย) ฮอนด้าปิ่นเกล้า กรุ๊ป (กลุ่มธุรกิจยานยนต์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) โดยใน กลุ่มบิวตี้เจมส์และกลุ่มฮอนด้าปิ่นเกล้า ยังมีกิจการในเครืออีกหลายประเภท อาทิ โรงแรม สนามกอล์ฟ และ ภัตตาคาร เป็นต้น บริษัทน้ำตาลเอกผล จำกัด และกลุ่มบริษัท ลีนุตพงษ์โฮลดิ้งจำกัด

สำนักงานใหญ่ สินทรัพย์ประกันภัย
492-494 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10310
โทร : 0-2792-5555, 0-2792-5050
แฟกซ์ : 0-2541-5170, 0-2541-5039
Email : praic@asset.co.th
ไปรษณีย์ฝาก : ตู้ปณ. 55 ปณฝ. จันทรเกษม กทม. 10904

เว็บไซต์ asset.co.th

สินทรัพย์ประกันภัย มีบริการถามตอบ เว็บบอร์ดที่เว็บไซต์ด้วย

สาขาสาทร
อาคารสาทร  เลขที่ 10/18   ถ.สาทรเหนือ  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500
โทร : 0-2267-6222 ถึง 5
แฟกซ์ : 0-2267-6320
Email : sathorn@asset.co.th

สาขาขอนแก่น
114/65-66 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 0-4323-9919, 0-4323-4917
แฟกซ์ : 0-4323-4918
Email : kkaen@asset.co.th

สาขาเชียงใหม่
459/21 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร : 0-5330-2623, 0-5330-2624
แฟกซ์ : 0-5330-2624
Email : chmai@asset.co.th

สาขานครสวรรค์
187/38 หมู่ 10 ถ.มาตุลี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร : 0-5631-2898, 0-5631-2900
แฟกซ์ : 0-5631-2900
Email : nksawan@asset.co.th

สาขาหาดใหญ่
24/10 ถ.สุวรรณวงศ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7434-6201, 0-7434-6083, 0-7422-1388
แฟกซ์ : 0-7434-6083
Email : hadyai@asset.co.th

สาขาชลบุรี
112/48-49 ถ.พญาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร : 0-3828-4006-7
Email : pattaya@asset.co.th

สาขานครราชสีมา
1630/3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 0-4434-2777 ถึง 9
แฟกซ์ : 0-4434-2779
Email : korat@asset.co.th

สาขาลพบุรี
142/802 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-4292-3
Email : lopburi@asset.co.th

ขั้นตอนการรับประกันภัยสำหรับการรับประกันภัย Non-Motor ของ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยแจ้งความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯ
  • โดยติดต่อผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทฯ
  • โดยติดต่อผ่านบริษัทฯ โดยตรงทาง โทรศัพท์ โทรสาร หรือ อีเมล์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกแบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันภัย (Application Form) โดยรายละเอียด ในใบคำขอเอาประกันภัยโดยทั่วไปประกอบด้วย
  • ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอเอาประกันภัย
  • ที่อยู่ของสถานที่, รายละเอียด เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขอเอาประกันภัย
  • ความสัมพันธ์ที่จะขอเอาประกันภัย เช่น เป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เช่า หรืออื่น ๆ
  • ภัยที่ต้องการความคุ้มครอง หรือ งบประมาณของผู้ขอเอาประกันภัย
  • จำนวนเงินที่จะขอเอาประกันภัย
  • ประวัติการทำประกันภัย และความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นในอดีต (ถ้ามีเกิดจากสาเหตุใด)
  • เอกสารประกอบ เช่น สำเนาตารางกรมธรรม์เดิม เอกสารประกอบที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขอเอาประกันภัย เป็นต้น
 3. บริษัทฯ จะพิจารณาประเมินความเสี่ยงภัย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • หากข้อมูลยังไม่ครบถ้วน บริษัทฯ อาจต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอเข้าทำการสำรวจภัยก่อนการพิจารณารับประกันภัย
  • หากข้อมูลครบถ้วน บริษัทฯ จะทำการพิจารณาในทันที
 4. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่จะรับประกันกันภัยได้ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเสนอการรับประกันภัยซึ่งมีรายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย ไปยังผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยแจ้งยืนยันการทำประกันภัย โดยส่งข้อเสนอฉบับดังกล่าวมายังบริษัทฯ พร้อมลายลักษณ์อักษร (พร้อมแนบใบคำขอเอาประกันภัย)
 6. บริษัทฯ ดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัย และจัดส่งให้ผู้เอาประกันภัย
 7. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งกรมธรรม์ และ จัดเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ บริษัทฯจะดำเนินการส่งมอบกรมธรรม์ให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯได้อนุมัติรับประกันภัย

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหม พ.ร.บ.

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ ที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โทร 02 792-5500-08 และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • กรณีที่ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถติดต่อบริษัทประกันภัย หรือประกันภัยจังหวัดได้ ท่านสามารถติดต่อที่ศูนย์ปลอดภัย หมายเลข 1356 (บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
 • ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น

กรณีเป็นฝ่ายถูก

 • จดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรของผู้ขับขี่คู่กรณีและเจ้าของรถคู่กรณี
 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบ
 • นำหลักฐานประกอบการตั้งเบิกติดต่อขอรับค่ารักษากับบริษัทฯ

กรณีเป็นฝ่ายผิด

 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • ให้ท่านเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมเลขรับแจ้ง ให้แก่คู่กรณีโดยทันที

กรณียังไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด

 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบ
 • อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ

กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

 • นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ที่ใกล้และสะดวก เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว
 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบทันที
 • กรณีที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ขอให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารประกอบการขอรับค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ

กรณีความเสียหายต่อร่างกาย

 1. ใบเสร็จรับเงิน / ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
 2. สำเนาบัตรประจำตัว / สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว / สำเนาหนังสือเดินทาง /หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ บันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 3. กรณีที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

กรณีความเสียหายต่อชีวิต

 1. สำเนามรณบัตร / ใบชันสูตรพลิกศพ / หนังสือรับรองการตาย
 2. บันทึกประจำวันในคดีของพนังงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่า ผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
 3. เอกสารผู้รับผลประโยชน์ แสดงฐานะทายาททางกฎหมาย เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สูติบัตร, สำเนาทะเบียนสมรส, กรณีบุตรบุญธรรม ต้องมีหนังสือรับรองบุตร
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ / ผู้รับมอบอำนาจ

ค่าเสียหายเบื้องต้น
บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

 1. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 15,000 บาท/คน
 2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิตบริษัทจะจ่ายค่าปลงศพตามจำนวนเงินเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 35,000 บาท/คน
 3. จำนวนตาม ข้อ 1 และ 2 รวมกัน สำหรับผู้ประสบภัยที่ถึงแก่ความตายหลังจากมีการรักษาพยาบาล
 4. กรณีรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ข้อ 1 และ 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายดัง กล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน

ค่าเสียหายส่วนเพิ่ม
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหม ค่าปลงศพ และค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ ปี 2535 (ตามคำสั่งนายทะเบียน)

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 • ติดต่อขอรับ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท และที่สาขาทั่วประเทศ

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ ที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โทร 02 792-5500-08 หรือ Call Center 1729 และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยงานบริการสินไหม โทร 02 792-5670-72

กรณีแจ้งเคลมที่ไม่มีคู่กรณี (เคลมแห้ง)

 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบ และขอเลขรับแจ้งทุกครั้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • นำรถมาติดต่อ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ หรือจุดที่ให้บริการ

เคลมที่มีคู่กรณี (เคลมสด)

 • เมื่อท่านเป็นฝ่ายถูก
  • จดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรของผู้ขับขี่คู่กรณีและเจ้าของรถคู่กรณี
  • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
  • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบ
  • นำหลักฐานประกอบการตั้งเบิกมาติดต่อขอรับค่ารักษากับบริษัทฯ
 • เมื่อท่านเป็นฝ่ายผิด
  • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
  • ให้ท่านเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้แก่คู่กรณีโดยทันที
  • เคลื่อนย้ายรถทั้งสองฝ่ายออกจากที่เกิดเหตุเพื่อมิให้กีดขวางการจราจร หลังจากเจรจากันเรียบร้อยแล้ว
 • กรณียังไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด
  • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
  • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบ
  • อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ

มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต (กรมธรรม์ภาคสมัครใจ)

 • นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ที่ใกล้และสะดวก เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว
 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบทันที อย่าหลบหนี เพราะหากเกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนี กฎหมายสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าท่านเป็นฝ่ายผิด

กรณีรถสูญหาย

 • โทรแจ้ง 191 , จส 100 เบอร์โทรศัพท์ 1137 หรือ สวพ 91 เบอร์โทรศัพท์ 1644 แจ้งรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น ทะเบียน ตำหนิของรถยนต์คันสูญหาย เพื่อติดตามรถให้เร็วที่สุด
 • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบโดยเร็วที่สุด
 • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ

เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน (ค่าซ่อมรถ กรณีจัดซ่อมเอง)

 1. กรมธรรม์ภาคสมัครใจ
  • ใบติดต่อ , ใบสำรวจความเสียหาย
  • สำเนาประจำวัน
  • ใบเสนอราคาซ่อม
  • ภาพถ่ายการซ่อม / ตรวจสภาพรถ
  • ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
  • หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (กรณีที่เป็นทรัพย์สินบุคคลภายนอก/รถคู่กรณี)
  • สำเนากรมธรรม์ (กรณีที่เป็นทรัพย์สินบุคคลภายนอก / รถคู่กรณี)
  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีที่เป็นรถคู่กรณี)
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ / ผู้รับมอบอำนาจ
  • ใบตรวจรับงาน (กรณีทรัพย์สิน)
 2. กรณีรถเสียหายหนักคืนทุนประกัน / รถยนต์สูญหาย
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ (หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ)
  • สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ (หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ)
  • หนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ)
  • ประจำวันรับคดีอาญา และประจำวันข้อเกี่ยวข้องทั้งหมด (รับรองสำเนา)
  • กรมธรรม์คุ้มครองรถยนต์สูญหายของบริษัทประกันภัย (ต้นฉบับ)
  • สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ (กรณีรถติดไฟแนนท์)
  • หนังสือการแจ้งอายัดทะเบียนรถ (กรมขนส่งทางบก)
  • หนังสือแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป (กรมขนส่งทางบก)
  • กุญแจรถ พร้อมชุดสำรองทั้งหมด
  • สมุดทะเบียนรถยนต์ (ลงชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสมุดจดทะเบียน)
  • แบบคำขอโอน และรับโอน (กรมขนส่งทางบก)
  • หนังสือมอบอำนาจการโอน (กรมขนส่งทางบก)
  • สัญญาสละสิทธิ์ และโอนกรมสิทธิ์รถยนต์

วิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน

ติดต่อขอรับ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท และที่สาขาทั่วประเทศ
mainmap_1.jpg (820×580)
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow