INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:19:48
Home » ไอเอ็นจีประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุเอดีดี (ADD)- ING\"you

สัญญาเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุเอดีดี (ADD)- ING

2010/12/22 3847👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุเอดีดี (ADD) – ING ไอเอ็นจีประกันชีวิต
สัญญาเพิ่มเติมด้านอุบัติเหตุ เน้นความคุ้มครอง เบี้ยประกันถูก ขายแนบกรมธรรม์หลักทุกแบบ รวมทั้งแบบกำหนดระยะเวลา (T15, T10 และ T5)

ผลประโยชน์ % ของทุนประกันเอไอ
1. เสียชีวิต 100%
2. หูหนวก 2 ข้าง หรือเป็นใบ้โดยสิ้นเชิงถาวร 100%
3. สูญเสียอวัยวะ
– มือ เท้า สายตา 2 ข้างขึ้นไป 100%
– มือ เท้า หรือ สายตา 1 ข้าง 60%
– นิ้วมือ (ตามตารางเงินทดแทน) 2% – 25%
– กระดูกฝ่ามือ (ตามตารางเงินทดแทน) 2% – 3%
– นิ้วเท้า (ตามตารางเงินทดแทน) 2% – 15%
4. ชดเชย 2 เท่าในข้อ 1 ถึง ข้อ 6 เนื่องจากสาธารณะภัย

เงื่อนไขการรับประกันเอไอ (ADD)
1. อายุที่รับประกัน 1 เดือน 1 วัน ถึง 64 ปี วันเกิดสุดท้าย คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
2. ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
3. ทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของทุนประกันกรมธรรม์หลัก รวมทุนประกันเอไอและเอดีดีทุกกรมธรรม์ ที่มีผลบังคับไม่เกิน 10,000,000 บาท
4. ผู้เอาประกันอายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 19 ปี ทุนประกันเอดีดีทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันรายปี ต่อทุนประกัน 1,000 บาท
ชั้นอาชีพ 1 เบี้ยประกัน2
ชั้นอาชีพ 2 เบี้ยประกัน3
ชั้นอาชีพ 3 เบี้ยประกัน4
ชั้นอาชีพ 4 เบี้ยประกัน5
ชั้นอาชีพ 5 เบี้ยประกัน6

ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น ข้อกำหนด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow