INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:23:15
Home » Uncategorized » สินมั่นคง หยุดรับประกัน หลังศาลล้มละลายกลางยกเลิกฟื้นฟูกิจการ\"you

สินมั่นคง หยุดรับประกัน หลังศาลล้มละลายกลางยกเลิกฟื้นฟูกิจการ

2023/12/16 196870👁️‍🗨️

ศาลล้มละลายสั่ง “สินมั่นคง” พ้นสภาวะพักหนี้
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย ประกาศหยุดรับประกันภัยทุกประเภท หลังศาลล้มละลายกลาง สั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้ บริษัท ต้องกลับมาบริการแผนชำระหนี้ตามวิธีปกติ

ปัญหาเกิดจาก การเคลมกรมธรรม์ เจอ-จ่าย-จบ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทำให้ สินมั่นคงประกันภัย ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง จนต้องยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และหยุดจ่ายค่าสินไหมชดเชย เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2565

ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ “ยกเลิกคำสั่ง” ให้ฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 90/48 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
ทำให้ อำนาจหน้าที่ในการจัดกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ กลับเป็นของผู้บริหารของลูกหนี้
ส่งผลให้สภาวะพักการชำระหนี้ สิ้นสุดลง ตาม ม. 90/74 และ 90/12 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483
คำสั่งดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โพสต์ประกาศแจ้งบนเว็บไซต์ ของบริษัทระบุว่า บริษัท จะหยุดรับประกันภัยทุกประเภททันที อย่างไม่มีกำหนด
บริษัท มียอดคงค้างจ่ายค่าสินไหม ประมาณ 30,000 ล้านบาท จากมูลหนี้รวม 41,000 ล้านบาท

รายละเอียด มาตรา 52 “สั่งหยุดรับประกัน”

มาตรา 52 เมื่อปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัทใดมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้บริษัทนั้นแก้ไขฐานะหรือการดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด ในการนี้จะสั่งให้เพิ่มทุนหรือลดทุนหรือจะสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวด้วยก็ได้
ในกรณีที่บริษัทใดไม่เพิ่มทุนหรือลดทุนภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนสั่งตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าคำสั่งของนายทะเบียนเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าว
ในกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องให้บริษัทใดเพิ่มทุนหรือลดทุนเพื่อให้บริษัทนั้นสามารถพยุงฐานะและการดำเนินการต่อไปได้ นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะสั่งบริษัทเพิ่มทุนหรือลดทุนทันทีก็ได้ โดยให้ถือว่าคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยการออกคำสั่งให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยชั่วคราว และจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปติดป้ายประกาศที่หน้าบริษัทต่อไป

ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะมีคำสั่งตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และหากไม่ดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน หรือไม่มีผู้เพิ่มทุน

ก็คาดว่าจะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นมาตรการสูงสุด ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

4 บริษัทที่ปิดกิจการไปแล้ว

  • เอเชียประกันภัย
  • เดอะวัน ประกันภัย
  • อาคเนย์ประกันภัย
  • ไทยประกันภัย
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow