INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 18:35:38
Home » AIA ประกันชีวิต » แบบประกันเพื่อหลักประกันของครอบครัว – AIA ประกันชีวิต\"you

แบบประกันเพื่อหลักประกันของครอบครัว – AIA ประกันชีวิต

2010/12/28 4248👁️‍🗨️

แบบประกันเพื่อหลักประกันของครอบครัว – AIA ประกันชีวิต

เอไอเอตระหนักว่า “พื้นฐานการวางแผนทางการเงินที่ดีจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว” และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง 4 ประการหลัก ดังกล่าว เอไอเอได้พัฒนาแบบประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ รวมถึงมะเร็ง และโรคร้ายแรงต่างๆ โดยมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

กรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อหลักประกันของครอบครัวให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดเชยจำนวนเงินเอาประกันภัยแก่ผู้รับประโยชน์ หรือแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีอายุ 99 ปี เอไอเอ มีแบบประกันชีวิตสำหรับกลุ่มตลอดชีพ ดังนี้

* ตลอดชีพ / Whole Life *
* ตลอดชีพ (มีเงินปันผล) / Whole Life Participating *
* ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 30 ปี (มีเงินปันผล) / 30PayLife Participating *
* ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี / 20PayLife *
* ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) / 20PayLife Participating *
* ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล) / 15PLCP *

การประกันภัยแบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ * / Universal Life ชื่อแบบ เฟล็กซี่ไลฟ์ และ เอไอเอ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ เป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพมีความคุ้มครอง ถึง อายุ 99 ปี เป็นการประกันภัยแบบใหม่ ที่แยกส่วนของการคุ้มครองชีวิตและการ ออมเงินอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ถือกรมธรรม์จึงสามารถ เบิกถอนผลตอบแทนบางส่วน ได้ในทุกเวลาที่ต้องการโดยไม่ต้องเวนคืนกรมธรรม์

นอกจากจะได้รับความคุ้มครองชีวิตตามจำนวนเงินเอาประกันภัยปกติแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังจะได้รับผลตอบแทนจากการให้ผลตอบแทนในอัตราลอยตัว ซึ่งผู้ถือ กรมธรรม์ประกันภัยจะมีโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นตามผลประกอบการ ลงทุนและการดำเนินงานของเอไอเอ สภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และสภาวะการ แข่งขัน อย่างไรก็ตาม เช่นแบบ เอไอเอ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ เอไอเอได้ป้องกันความเสี่ยงให้ลูกค้าด้วยการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำที่ 2% ในปีแรก และ 1%ในปีต่อๆ ไปของทุกครั้งที่มีการชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นตามผลการลงทุนการใช้กรมธรรม์แบบกำหนดระยะเวลา เพื่อป้องกันความสูญเสียของธุรกิจ /การประกันชีวิต Keyman
โดยให้ความคุ้มครองชีวิตตามระยะเวลาที่กำหนด เอไอเอจะชดเชยจำนวนเงินเอาประกันภัยแก่ผู้รับประโยชน์กรณีที่ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
เอไอเอ มีแบบประกันชีวิตสำหรับกลุ่มแบบกำหนดระยะเวลา ดังนี้

* การประกันภัย แบบมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี
* การประกันภัย แบบมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี / 15 ปี / 20 ปี*

* สำหรับเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม)ที่มีกำหนดระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป และมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

นอกจากกรมธรรม์หลักแล้ว การแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและอุบัติเหตุ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ ด้วยการเจ็บไข้ และการเกิดอุบัติเหตุเป็น
สิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เราห้ามไม่ได้ เพียงได้แค่บรรเทา หรือป้องกันเท่านั้น

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ ดังนี้
* สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการรักษาในโรงพยาบาล และ ศัลยกรรม แบบ 1959T (H&S)
นอกจากความคุ้มครองชีวิต และผลตอบแทนตามกรมธรรม์แล้ว ค่ารักษา พยาบาลคือสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวทุกครอบครัวพึงมี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ สมาชิกในครอบครัว การตระหนักว่า “การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของทุกๆคน ” เป็นสิ่งที่จำเป็น และในเมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยได้ เราก็ ยังมั่นใจว่า หากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมา เราก็จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง รวดเร็วและมีคุณภาพมากที่สุด

* สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล แบบ 1982 (HB)
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเป็นผล มาจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยผลประโยชน์จ่ายให้เป็น ค่าชดเชยรายวัน

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านอุบัติเหตุ ดังนี้
อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ การระมัดระวังภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจไม่ เพียงพอ เพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุจะช่วยแบ่งเบา ภาระฉุกเฉินนั้นได้

* สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ และบันทึกเพิ่มเติม อุบัติเหตุ (AI/RCC, ADD/RCC,ADB/RCC)
– AI ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ
– ADD ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ
– ADB ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต
– RCC จะคุ้มครองการสูญเสีย อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการถูกลอบทำร้ายร่างกาย ฆาตกรรม การจลาจล สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

* สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์กระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบ 1954 (Broken Bones) ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนั้น มีผลให้กระดูกแตก หัก หรือร้าว

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านทุพพลภาพ ดังนี้
* สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย แบบ 1942 (WP)
ผลประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยอยู่ในสภาวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเอไอเอจะ ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักซึ่งต้องชำระตามกรมธรรม์ โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรก ที่ได้รับการยกเว้นจะเป็นเบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดทันทีหลังจากวันที่เริ่มการทุพพลภาพนั้น

* สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)
ในกรณีที่บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์เยาวชนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี และก่อนที่เยาวชนจะอายุ
ครบ 25 ปี (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน) กรมธรรม์ฉบับนั้นจะได้รับการยกเว้นเบี้ย ประกันภัยหลักตามจำนวน ที่สัญญา PB จะคุ้มครอง

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง ดังนี้
* สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) แบบ 1922T
บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์หรือเงินผลประโยชน์จำกัดตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย ครั้งแรกว่า ป่วยเป็น
โรคร้ายแรง หรือต้องได้รับการผ่าตัดในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่

* สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจาก โรคมะเร็ง แบบ 1983 (CR)
ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลใน โรงพยาบาล เนื่องจาก 6 โรค คือ โรคมะเร็ง, โรคโปลิโอ, โรคถุงลมโป่งพอง,โรคกล้ามเนื้อเสื่อม, การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป, โรคตับแข็ง

* สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์ และเลดี้แคร์ พลัส
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ แต่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย จิตใจ และอาจรวมถึงความมั่นคงของครอบครัว หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถบรรเทาได้โดยง่ายและเร็ว

ท่านอาจเชื่อมั่นว่าท่านสามารถทำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ท่านเคยนึกไหมว่า หากปราศจากร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ท่านจะเป็นเช่นไร ท่านได้เตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน เบี้ยประกันภัยอัตรา
ไม่สูง ได้รับความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ทุพพลภาพ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ ความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันอุบัติเหตุของเอไอเอ มีหลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องต่อความ ต้องการไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงอายุใด
ความไม่ประมาทเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเสมอ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow