INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:11:08
Home » แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ประกันชีวิต » Smart Umbrella – advance life assurance\"you

Smart Umbrella – advance life assurance

2010/12/06 1125👁️‍🗨️

Smart Umbrella – advance life assurance

สมาร์ท อัมเบรลร่า SU906 (Smart Umbrella )

กรมธรรม์ประกันภัยแบบ “สมาร์ท อัมเบรลร่า” เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบตลอดชีพที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยถึงอายุ 90 ปี และมีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี

คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นของสัญญาหลัก
ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 60 ปี บริษัทจะจ่ายเงินคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
ณ วันครบกำหนดสัญญาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow