INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 5:36:41
Home » ประกันชีวิต(สินค้า) อยุธยาอลิอันซ์ประกันชีวิต » อยุธยาเกษียณมั่นคง A55/A55, A65/A65 – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต\"you

อยุธยาเกษียณมั่นคง A55/A55, A65/A65 – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต

2010/12/29 2907👁️‍🗨️

อยุธยาเกษียณมั่นคง A55/A55, A65/A65 – aacp

แผนสร้างความสุขสบายให้ชีวิตวัยเกษียณ
1. แบบประกันเพื่อการวางแผนสร้างความสุขในวัยเกษียณที่ชำระเบี้ยและให้ความคุ้มครองชีวิตจนถึงครบ อายุ 55 ปี หรือ 65 ปี
2. เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษในอัตราปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงต้นปีกรมธรรม์ที่ 4 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดและแจ้งให้ทราบในแต่ละปี
3. เมื่อครบกำหนดสัญญาเลือกรับผลประโยชน์ได้ตามความต้องการถึง 3 รูปแบบ คือ
– รับเงินก้อนในรูปแบบเงินบำเหน็จเมื่อครบอายุ 55 ปี หรือ 65 ปี
– รับเงินรายงวดในรูปแบบเงินบำนาญถึงอายุครบ 75 ปี หรือ อายุครบ 90 ปี ซึ่งเลือกระยะเวลารับผลประโยชน์ได้ตรงความต้องการถึง 4 แบบ คือ รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
– รับเงินก้อนบางส่วนและตามด้วยเงินรายงวดในรูปแบบบำนาญ
4. ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี
5. รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ต้องหักภาษี

อัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท คลิ๊กที่นี่


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow