INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:32:38
Home » กมลประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันภัยรถยนต์ประเภท3 – กมลประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ประเภท3 – กมลประกันภัย

2011/03/11 884👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์ประเภท3 – กมลประกันภัย

กมลประกันภัย ขอเสนอแผนความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งหมายรวมถึง ความเสียหาย ต่อรถยนต์ ความรับผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล สำหรับคนในรถที่เอาประกัน และการประกันตัวผู้ขับขี่

รายละเอียด
1. ความคุ้มครองเพียงพอสำหรับชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก และบุคคลในรถประกัน
2. เหมาะสำหรับท่านที่ไม่ค่อยใช้รถ และมีความเสี่ยงต่ำในการเกิดอุบัติเหตุ
3. รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เอกสารพิจารณา
1.สำเนาสมุดทะเบียนรถยนต์
2.สำเนาบัตรประชาชน


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow