INSURANCETHAI.NET
Sat 04/12/2021 16:57:17
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย อาคเนย์ประกันภัย » อาคเนย์ประกันภัย\"you

อาคเนย์ประกันภัย

2013/10/21

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นตราสัญลักษณ์ ของบริษัทฯ ที่สื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด

The  South  East Insurance Company Limited

เริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  โดยรับประกันด้านอัคคีภัยเพียงอย่างเดียว การดำเนินกิจการเจริญเติบโตก้าวหน้ามาโดยตลอด ต่อมาจึงได้ขยายกิจการ  การรับประกันชีวิตเพิ่มขึ้น   โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจการประกันชีวิตเป็นครั้งแรก  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2493  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7  ทรง เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับปฐมฤกษ์ แต่ต่อมาได้แยกกิจการออกจากกัน    ตามพระราชบัญญัติการประกันชีวิต    และการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  โดยแยกการดำเนินกิจการประกันวินาศภัยออกจากกิจการประกันชีวิต  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543 ในชื่อว่า บริษัท อาคเนย์ประกันภัย 2000 จำกัด และต่อมาได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดย เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มากกว่าที่กฎหมายกำหนดมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 12,874 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีอัตราเงินกองทุนเกินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กำหนดสูงถึง 794 ล้านบาท ให้บริการครอบ คลุม 75 สาขา ทั่วประเทศ

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นหนึ่งในสายธุรกิจหลักของ บริษัท ไทยเจริญ คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป ( TCC GROUP ) ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดย   คุณเจริญ  สิริวัฒนภักดิ์   เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งทางด้าน  การเงินชั้นนำของประเทศ ไทย  ปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มมากกว่า  200 บริษัท  ประกอบด้วย 5 สายธุรกิจหลัก อันได้แก่

สายธุรกิจเครื่องดื่ม
มีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าของผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มตราช้าง เป็นบริษัทแม่

สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าและสินค้าอุปโภคบริโภค
มีบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มีบริษัท ทีซีซี แคปปิตอลแลนด์ จำกัด กลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล โรงแรมพลาซ่า แอทธินี และพันธุ์ทิพย์พลาซ่า

สายธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร
มีบริษัท ทีซีซี อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด เป็นบริษัทแม่ ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมน้ำตาล และการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ

สายธุรกิจบริการทางเงิน

ได้แก่ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน โดยมีบริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด เป็นบริษัทแม่ ประกอบด้วย บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

อาคเนย์ประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2549 ,ปี 2550 และปี 2553 จากกรมการประกันภัย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในปัจจุบัน
ติดต่อกัน 3 ปี

โดยมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์พิจารณาดังนี้ คือ

  • มีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับสูง
  • พัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
  • ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ คืนกำไรสู่สังคม
  • มีบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  ที่ให้บริษัทประกันภัย ซึ่ง
ประกอบ กิจการทั้งด้านการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิตต้องแยกกิจการออกจากกันโดยเด็ดขาด ดังนั้น
เมื่อวันที่  1 เมษายน 2543  บริษัท  อาคเนย์ประกันภัย จำกัด  จึงได้แยกธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากธุรกิจ
ประกันชีวิต รับประกันภัยทุกประเภททั้ง Motor และ Non-Motor

ข้อมูลทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2556

ทุนจดทะเบียน500ล้านบาท
สินทรัพย์รวม13,251ล้านบาท
เงินกองทุน พรบ.ประกันภัย1,482ล้านบาท
เงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ตาม พรบ.ประกันภัย470ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยรับรวม ม.ค.- มิ.ย. 25562,059ล้านบาท
จ่ายค่าสินไหมทดแทน ม.ค.- มิ.ย. 2556589ล้านบาท
สินทรัพย์ที่ต้องจัดสรรเป็นสำรองตาม พรบ.ประกันภัย2,292ล้านบาท

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น G-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2631 1311 โทรสาร. 0 2237 7409
อีเมล์. dp_pr@selic.co.th , customercarecenter@seic.co.th
เว็บไซต์ : https://www.seic.co.th
Call Center 1726

แจ้งเคลมออนไลน์

บริการด้านประกันวินาศภัย
ติดต่อ 0-2631-1311 กด 3 เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.45 น.

บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดต่อ 0-2267-7777

บริการสำรวจภัย “มิสเตอร์อาคเนย์” รวดเร็ว….มีน้ำใจ
การให้บริการของอาคเนย์ประกันภัย “มิสเตอร์อาคเนย์” ภาพลักษณ์ใหม่ของเจ้าหน้าที่ สำรวจ
อุบัติเหตุที่ทำหน้าที่ออกสำรวจอุบัติเหตุให้กับ ลูกค้าประกันภัยรถยนต์ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว อบอุ่น และมีน้ำใจ
พร้อมออกให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพียง โทร. 0 2267 7777

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow