INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 8:46:36
Home » Don't miss it อาคเนย์ประกันภัย » อาคเนย์ประกันภัยเลิกกิจการ!\"you

อาคเนย์ประกันภัยเลิกกิจการ!

2022/01/26 843👁️‍🗨️

TGH แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลิกกิจการ อาคเนย์ประกันภัย หลังกลุ่มTCC ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี จ่ายสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด19 ให้ #อาคเนย์ประกันภัย แล้ว กว่า 9,900 ล้านบาท

26 มกราคม 2565 นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบรหาร เครือไทยโฮลดิ้งส์ (TGH) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลิกกิจการอาคเนย์ประกันภัย หลังกลุ่มTCC ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้จ่ายสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด19 ให้อาคเนย์ประกันภัยแล้วกว่า 9,900 ล้านบาท และทำให้อาคเนย์ประกันภัยมีสินทรัพย์สุทธิคงเหลือกว่า 1,800 ล้านบาท และยังสามารถดำรงอัตราส่วนของเงินกองทุนอยู่ที่ประมาณ 170%มติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2022คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมเห็นพ้องให้ ยกเลิกกิจการอาคเนย์ประกันภัยโดยสมัครใจ และคืนใบอนุญาตประกอบกิจการต่อนายทะเบียนตามมาตรา 57 และ 57/1 แห่งพ.ร.บ.ประกันวินาศภัยพ.ศ. 2535

อาคเนย์ ประกาศเลิกธุรกิจประกันวินาศภัย หลังจ่ายสินไหมโควิดแล้ว 9,900 ล้าน
ก่อนหน้านี้ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นำเงินไปชำระค่าสินไหมทดแทนจากการเคลมประกันโควิดรวม 9,900 ล้านบาท ทำให้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินปัจจุบัน อาคเนย์ประกันภัยผู้ถือกรมธรรม์ที่ไม่ใช่โควิด 8,600,000 รายผู้ถือกรมธรรม์โควิด 1,800,000 รายมีทางเลือกที่จะได้ #รับคืนเบี้ยตามสัดส่วน หรือ #ย้ายไปบริษัทอื่นพนักงาน 1,396 คน จะได้รับการดูแลตามแผนการเลิกประกอบธุรกิจ

‘เครือไทย โฮลดิ้งส์’ แจ้งเลิกธุรกิจ ‘อาคเนย์ประกันภัย’

บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH  ธุรกิจหลักด้านประกันและการเงินของกลุ่มทีซีซี ของเจ้าสัว เจริญสิริวัฒนภักดี  ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันนี้ (26 ม.ค.2565) เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จากปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวม ก่อนหน้าที่ TGH ได้แก้ไขปัญหาด้วยการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจในช่วงปลายปี 2564  ดังนี้

1. ขายหุ้นบริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TGH (กลุ่มทีซีซี)
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TGH ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ ไทยประกันภัย นำไปจ่ายค่าสินไหมทดแทนการเคลมประกันโควิด ของลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของทั้งไทยประกันภัย และอาคเนย์ประกันภัย เป็นจำนวน 9,900 ล้านบาท

โดยเงินสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวได้นำมาชำระเป็นค่าสินไหมทดแทนจากการเคลมประกันโควิด ในส่วนของอาคเนย์ประกันภัย (ผ่านการทำสัญญารับประกันภัยต่อที่เข้าทำไว้กับไทยประกันภัย) ประมาณ 8,060 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้อาคเนย์ประกันภัยยังสามารถคงสถานะมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินและสามารถประกอบกิจการต่อเนื่องมาได้ในช่วงที่ผ่านมา

โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 อาคเนย์ประกันภัยมีสินทรัพย์สุทธิคงเหลือกว่า 1,800 ล้านบาท และยังสามารถดำรงอัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) อยู่ที่ประมาณร้อยละ170

แต่จากปัญหาการกลายพันธุ์และการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งยังคงเพิ่มความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและการดำรงอัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ของอาคเนย์ประกันภัยให้ลดต่ำลงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในระยะเวลาอันใกล้นี้

อาคเนย์ประกันภัยจึงได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณามีมติ “เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” และส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย และโอนกิจการของอาคเนย์ประกันภัยให้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาร่วมกับตัวแทนฝ่ายจัดการของอาคเนย์ประกันภัยอย่างรอบด้าน โดยมีความมุ่งหมายที่จะดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ให้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างดังเช่นกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยอื่นที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจะไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงผู้เอาประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้เอากรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ ประกอบกับหากในกรณีที่อาคเนย์ประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็จะทำให้กองทุนประกันวินาศภัยมีภาระทางการเงิน อันเนื่องจากต้องเข้ามาช่วยเหลือแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นภาระแก่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวมอีกด้วย

สถานะทางการเงินของอาคเนย์ประกันภัยในขณะนี้ ซึ่งยังมีสินทรัพย์สุทธิกว่า 1,800 ล้านบาทและเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ประมาณร้อยละ 170 อาคเนย์ประกันภัยย่อมสามารถจ่ายเงินคืนผู้เอาประกันภัยได้ครบถ้วนทุกราย และยังมีเงินเหลือพอที่จะชำระหนี้ให้คู่ค้าทั้งหมดรวมถึงพนักงานลูกจ้างทุกคน ซึ่งความสามารถในการชำระหนี้ของอาคเนย์ประกันภัยจะลดลงหากการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องนี้ล่าช้าออกไป

ดังนั้น การเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจในขณะที่อาคเนย์ประกันภัยยังคงมีสถานะทางการเงินที่เพียงพอ และยังดำรงเงินกองทุนได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พิจารณาให้กองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องการดำเนินการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกราย

ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ อาคเนย์ประกันภัย ยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัยนั้น ๆ (ซึ่งรวมถึง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด)

รวมทั้งการจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์และแนวทางของกองทุนประกันวินาศภัย โดยอาคเนย์ประกันภัย เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ในการดำเนินการของกองทุนประกันวินาศภัยดังกล่าวจึงเป็นมาตรการที่จำเป็นและเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจะสามารถเยียวยาผู้เอาประกันภัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นธรรมสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงไม่ก่อภาระเพิ่มเติมแก่กองทุนประกันวินาศภัยแต่อย่างใด

ขณะที่การดำเนินการในทางเลือกอื่นๆ เช่น การเพิ่มทุนหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในกิจการของอาคเนย์ประกันภัยอาจจะไม่สามารถทำได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TGH  เองก็ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินไปแล้วเกือบ 10,000 ล้านบาทเพื่อช่วยพยุงธุรกิจประกันวินาศภัยของ TGH

ที่ประชุมคณะกรรมการของ TGH เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 จึงได้มติเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ อาคเนย์ประกันภัย ดังนี้

1. เห็นชอบกับแผนการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์ประกันภัย ซึ่งเป็นการใช้สิทธิขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจและส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียนตามมาตรา 57 และ 57/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535(รวมทั้งที่การแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้ อาคเนย์ประกันภัย โอนกิจการของ อาคเนย์ประกันภัย ให้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีความเห็นว่าเมื่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพิจารณาให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้เข้ามาดำเนินการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ อาคเนย์ประกันภัย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กองทุนประกันวินาศภัยมีอยู่แล้ว ก็ควรให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องการดำเนินการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ อาคเนย์ประกันภัย ยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัยนั้น ๆ (ซึ่งรวมถึง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด)

รวมทั้งการจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์และแนวทางของกองทุนประกันวินาศภัยด้วย โดยอาคเนย์ประกันภัย เป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านต่างๆ แก่กองทุนประกันวินาศภัยดังกล่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันภัย และเพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ฝ่าย

TGH จะมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ อาคเนย์ประกันภัยเพื่อลงมติเห็นชอบให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้เข้ามาดำเนินการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ อาคเนย์ประกันภัย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กองทุนประกันวินาศภัยมีอยู่

การพิจารณาให้ อาคเนย์ประกันภัย ในฐานะบริษัทย่อยของ TGH เลิกประกอบกิจการเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ TGH ที่จะพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการไปได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการจัดการเกี่ยวกับภาระและกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของ อาคเนย์ประกันภัยจะต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอาคเนย์ประกันภัยซึ่งจะจัดให้มีการประชุมในวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยหากมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธ 26 มกราคม เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อพิจารณา เห็นของคณะกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในวาระสำคัญ ได้แก่ การเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจากประสบปัญหาโควิด-19 จำนวนมาก ถึงแม้ว่า อาคเนย์ประกันภัย เดินหน้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะกรมธรรม์ “เจอ จ่าย จบ” ไปแล้ว 8,245 ล้านบาท เมื่อผู้ติดเชื้อมีจำนวนสูงมาก จนกระทบต่อฐานะของบริษัท จึงต้องหาช่องทาง จึงต้องเพิ่มทุนอีก 2 หมื่นล้าน เพื่อรักษากรมธรรม์ประกันโควิด แต่ยังไม่สามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ เพื่อดูแลลูกค้าตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น และยังต้องดูแลพนักงาน ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยมากกว่า 9,000 ราย ตลอดจนพนักงานลูกจ้างที่ประจำอยู่ในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศมากกว่า 75 สาขา.อาคเนย์ประกันภัย จึงอาศัยกฎหมายมาตรา 57 ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย ขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(บอร์ด คปภ. บริษัทได้เตรียมแผนการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยรอ บอดร์ด คปภ. พิจารณาให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย แต่ขณะนี้ขอย้ำกับประชาชนผู้เอาประกัน.บริษัทยังเดินหน้าจ่ายเงินชดเชยสินไหมทดแทนผู้ติดเชื้อโควิด ตามกรมธรรม์ที่กำหนด ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค.64 อาคเนย์ประกันภัย มีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัย 7.8 ล้านฉบับ แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 1.1 ล้านฉบับ และกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นๆ 6.7 ล้านฉนับ จำนวนผู้เอาประกันภัย 10.46 ล้านราย แบ่งเป็นผู้เอาประกันภัย โควิด-19 1.8 ล้านราย และผู้เอาประกันภัยประเภทอื่นๆ 8.6 ล้านราย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow