INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 17:20:10
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » แบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มมั่นใจ (25/15) เมืองไทยประกันชีวิต\"you

แบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มมั่นใจ (25/15) เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/24 4545👁️‍🗨️

แบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มมั่นใจ (25/15) เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่นของแบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มมั่นใจ
• ชำระเบี้ยประกันภัยต่อเดือนที่ไม่แพง เพื่อเป็นหลักประกันชีวิต
• เมื่อครบกำหนดสัญญา รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อทำในสิ่งที่ตนเองตั้งใจ
• มี 4 แผนความคุ้มครองให้เลือกตามความต้องการในการชำระเบี้ยประกันภัย
• เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

เงื่อนไขการรับประกันภัย แบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มมั่นใจ
• ระยะเวลาเอาประกันภัย : 25 ปี
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 15 ปี
• อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 20 – 70 ปี
• การชำระเบี้ยประกันภัย : รายเดือน
• มีให้เลือก 4 แผนความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง 1 ชำระเบี้ยประกันภัยเดือนละ 200 บาท
แผนความคุ้มครอง 2 ชำระเบี้ยประกันภัยเดือนละ 300 บาท
แผนความคุ้มครอง 3 ชำระเบี้ยประกันภัยเดือนละ 400 บาท
แผนความคุ้มครอง 4 ชำระเบี้ยประกันภัยเดือนละ 500 บาท

• ไม่มีการตรวจสุขภาพ
• พิจารณารับประกันภัย*เฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard Case)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะขอตรวจ และ/หรือเอกสารเพิ่มเติม
• ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
*การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง
ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และมิได้เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
• กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน ยกเว้นกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน นับจากวันทำสัญญาประกันภัยหรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้แล้วทั้งหมดตั้งแต่วันทำ สัญญาประกันภัยหรือตั้งแต่วันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีเท่านั้น

• กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินครบสัญญาเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow