INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:22:34
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ไทยรับประกันภัยต่อ ไทยรีประกันชีวิต » ไทยรับประกันภัยต่อ ไทยรีประกันชีวิต\"you

ไทยรับประกันภัยต่อ ไทยรีประกันชีวิต

2010/10/01 2387👁️‍🗨️

ไทยรับประกันภัยต่อ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพในด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) อันประกอบไปทั้งความเข้มแข็งทางการเงินโดยเงินกองทุนของบริษัทอยู่ที่ 2,060 ล้านบาท และความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ทำให้สามารถให้บริการรับประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าให้ความสนใจบริษัทฯ ทั้งในฐานะที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีการดำเนินงานต่างจากบริษัท รับประกันภัยต่ออื่นในประเทศไทย และในส่วนของแก่นของการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรจากระบบฝ่ายงานไปสู่รูปแบบหน่วยธุรกิจ (4 หน่วยธุรกิจ) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการรักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าธุรกิจรับประกันภัยต่อ คือ การรับถ่ายโอนความเสี่ยงจากลูกค้า ในการนี้บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และเพิ่มความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมไปกับบริษัทคู่ค้า เป็นการลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน ซึ่งนอกจากการรับถ่ายโอนความเสี่ยงภัยจากลูกค้าแล้วบริษัทฯ ยังนำเสนอบริการเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้การสนับสนุนด้านการตลาด การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

การบริการด้านการรับประกันภัยต่อ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการให้บริการรับประกันภัยต่อครอบคลุมทั้ง การรับประกันภัยทรัพย์สิน การประกันอุบัติเหตุ การประกันวิศวกรรม การประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า รวมถึงการประกันชีวิต ลูกค้าของบริษัทฯ โดยมากเป็นบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในประเทศ มีเพียงบางส่วนเป็นลูกค้าจากตลาดต่างประเทศ

การพิจารณารับประกันภัย
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างเป็นระบบและมีวินัย โดยมีการควบคุมความเสี่ยงภัยด้วยความระมัดระวัง ซึ่งจะเน้นควบคุมสัดส่วนการรับเสี่ยงภัยต่อเงินกองทุนแบบอนุรักษ์นิยม พร้อมทั้งใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่มาประกอบการพิจารณารับประกันภัย

Portfolio Mix
ประเภทธุรกิจ เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 2551
อัคคีภัย 37.9 %
ภัยทางทะเล 6.8 %
เบ็ดเตล็ด 29.0 %
รถยนต์ 10.6 %
ประกันชีวิต 12.6 %

2521 จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนขั้นต้น 30 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อด้านวินาศภัยและประกันชีวิต
2522 เปิดดำเนินการรับประกันภัยต่ออย่างเป็นทางการ
2527 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45 ล้านบาท
2529 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท
2536 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท
2537 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 271 ล้านบาท
2538 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 561 ล้านบาท
2539 เข้าร่วมกับ SCOR Vie เพื่อส่งเสริมการรับประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิต
2540 เข้าร่วมกับ Munich Re เพื่อให้บริการกับลูกค้าด้านการประกันวินาศภัยที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูง
2542 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 841 ล้านบาท
2543 เปิด บจ.ไทยรีประกันชีวิต เพื่อแยกธุรกิจการประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตกับวินาศภัยออกจากกันอย่างเป็นทางการ
2544 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.19 พันล้านบาท
2545
ได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกคือ Standard & Poor’s (S&P) ที่ระดับ BBB ( ดี ) แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)

ได้รับรางวัล Disclosure Report Award 2002 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก. ล. ต.) ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพ ของการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( แบบ 56-1) และงบการเงินที่ดี

2546
ได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกคือ Standard & Poor’s (S&P) ที่ระดับ BBB ( ดี ) แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable) เป็นเชิงบวก (Positive)

ได้รับรางวัล Disclosure Report Award 2003 จากสำนักงาน ก. ล. ต. ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( แบบ 56-1) และงบการเงินที่ดีเป็นปีที่สองติดต่อกัน

2547 ได้รับการคัดเลือกจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ให้ได้รับรางวัลในฐานะเป็น บริษัทประกันภัยผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยประจำปี

2546
ได้รับรางวัล SET Awards 2004 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P’s เป็นระดับ BBB+ จากเดิม BBB แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)

2548
ได้รับประกาศเกียรติคุณจากตลาดหลักทรัพย์ในงาน SET Awards 2005 จำนวน 2 ฉบับ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายในการรับรางวัล Best Performance Award ในกลุ่มสถาบันการเงิน และในฐานะที่สามารถรักษามาตรฐานในการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี (Best Corporate Governance Report) ได้อย่างต่อเนื่อง

ได้รับการยืนยันอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการ จ่ายค่าสินไหมทดแทนจากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P’s ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)

ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินดีเด่นใน Quartile ที่ 1 ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย และได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในการประกวด Board of the Year Awards 2004/2005

2549
ได้รับประกาศเกียรติคุณจากตลาดหลักทรัพย์ในงาน SET Awards 2005 จำนวน 2 ฉบับ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายในการรับรางวัล Best Performance Award ในกลุ่มสถาบันการเงิน และในฐานะที่สามารถรักษามาตรฐานในการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี (Best Corporate Governance Report) ได้อย่างต่อเนื่อง

ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินระดับ “ ดีมาก ” ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ได้รับการปรับอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่าย ค่าสินไหมทดแทนจากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P’s จากเดิมที่ระดับ BBB+ แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable) เป็นระดับ BBB+ แนวโน้มเป็นบวก (Positive)

2550
ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 (Annual General Meeting) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ “ดีเยี่ยม”

ได้รับการปรับอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่าย ค่าสินไหมทดแทนจากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P’s จากเดิมที่ระดับ BBB+ แนวโน้มเป็นบวก (Positive) เป็นระดับ A- แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ประจำปี 2006-2007” ที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคธุรกิจจัดขึ้น

2551
ได้รับการประกาศรายชื่อยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 (Annual General Meeting) สูงกว่า 100 คะแนน

ได้รับคะแนนการประเมิน 89 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2551 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow