INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 13:05:39
Home » ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย – ประกันภัยไทยวิวัฒน์\"you

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

2011/02/26 3052👁️‍🗨️

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ความคุ้มครองหลัก
การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างดังนี้
1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับ ใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติมห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย
ผู้ เอาประกันจะได้รับความความคุ้มครองความ เสียหายเพิ่มเติมจากการประกันอัคคีภัยมาตรฐานซึ่งเดิมจะต้องเสียค่าเบี้ย ประกันภัย เพิ่มตามความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นแต่ปัจจุบันได้กำหนดให้คิดค่าเบี้ยประกัน ภัยเท่าเดิม โดยครอบคลุมถึงความเสียหายจากภัย ดังนี้
1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ระเบิด
4. ยาน พาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย แต่บริษัทจะไม่รับผิดหากความเสียหายนั้นเกิดจากยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย ของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว ซึ่งอยู่ด้วยกันกับ ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระทำในทางการที่จ้าง หรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย
5. อากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน แต่บริษัทจะไม่รับผิดในความเสียหายอันเกิดจาก อากาศยานที่ผู้เอาประกันภัยได้อนุญาตให้ลงในพื้นที่ซึ่งตนมีสิทธิให้ลงได้ คำว่า อากาศยาน ดังกล่าวให้หมายความรวมถึง จรวด ซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศ
6. ภัย เนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ หรือไอน้ำจากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน เครื่องสูบน้ำ ท่อดับเพลิงประจำบ้าน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตูวงกบ ประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ

ความคุ้มครองเพิ่มเติม
นอก จากความคุ้มครองพื้นฐานแล้ว ผู้ซื้อกรมธรรม์ยังอาจซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เช่น ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ฯลฯ

ข้อแนะนำในการซื้อประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
1. เมื่อเกิดความเสียหายจาก เพลิงไหม้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วรวมถึง แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายรวมถึง มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ
2. หาก มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการค้าหรือการผลิต การย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ
3. ถ้าหากมีการเปลี่ยนมือของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ไม่ใช่โดยทาง พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฏหมายไปให้ ผู้อื่นผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการโอนให้บริษัททราบ เพื่อประโยชน์ในความคุ้มครองที่จะโอนตามไปด้วย
4. หากเลือกซื้อความคุ้มครองเป็น ระยะเวลานานเบี้ยประกันจะมีราคาถูกมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากอัตราเบี้ยประกันภัยต่อไปนี้
› 1 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 100 %
› 2 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 175 %
› 3 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 250 %


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow