INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:41:09
Home » Uncategorized » ประกันป้ายโฆษณา\"you

ประกันป้ายโฆษณา

2019/06/11 1353👁️‍🗨️

ความคุ้มครองแยกเป็น 2 หมวด คือ

หมวด 1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อป้ายโฆษณา

การประกันภัยนี้จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ต่อป้ายโฆษณา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายโฆษณาอันเกิดจาก
✰ อุบัติเหตุซึ่งเกิดจากเหตุภายนอก โดยคำว่า “อุบัติเหตุ” ให้รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
✰ อัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด หรือลักทรัพย์

หมวด 2 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยนี้ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย อันเนื่องมาจาก
✰ ความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตอันเกิดแก่บุคคลภายนอก และเป็นผลมาจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากป้ายโฆษณา
✰ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดในหมวดนี้ ให้รวมถึงความเสียหายใดๆ จากการติดตั้ง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow