INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:43:56
Home » Uncategorized » ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร\"you

ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร

2019/09/18 2068👁️‍🗨️

ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร

ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร เป็น ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองในเรื่องของความสูญเสีย หรือเสียหายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ขณะออกตรวจสอบอาคารเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอาคาร

การประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ตรวจสอบอาคารที่ทำการตรวจสอบอาคารแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

เหมาะสำหรับ : วิศวกรผู้ตรวจสอบอาคาร
ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน : ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

ความคุ้มครอง ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร
ความรับผิดตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารอันเป็นผลมาจากความสูญเสียหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นผลให้เกิด

1.ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร

2.ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

ระยะเวลาความคุ้มครอง : 3ปี

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยสำหรับความรับผิดตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารอันเป็นผลมาจากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยณ อาณาเขตประเทศไทยและเป็นผลทำให้เกิดความสูญเสีย ดังนี้

1. ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการ
ตรวจสอบอาคาร

2. ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

1. ประเภทของผู้ตรวจสอบอาคาร (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล)
2. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด


Uncategorizedสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow