INSURANCETHAI.NET
Thu 23/09/2021 13:33:20
Home » บางกอกสหประกันภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง » ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง – บางกอกสหประกันภัย\"you

ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง – บางกอกสหประกันภัย

2011/03/18

ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง – บางกอกสหประกันภัย

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง เป็นการประกันภัยที่มุ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยทางทะเล ในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่งทางทะเล ทั้งที่เกิดขึ้นกับตัวเรือหรือสินค้าที่บรรทุกอยู่ในตัวเรือ ซึ่งการประกันภัยประเภทนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ คือ

2.1) การประกันภัยสินค้า
จะให้ความคุ้มครองต่อสินค้าที่เอาประกันภัยซึ่งอยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล, ทางบกหรือทางอากาศ อันเนื่องมาจากภัยลักทรัพย์ ไฟไหม้ พายุหรือยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น

2.2) การประกันภัยตัวเรือ
จะให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับตัวเรือที่เอาประกันภัยไว้ อันเนื่องมาจากภัยลมพายุ หรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก เป็นต้น

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow