INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:54:49
Home » บางกอกสหประกันภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง » ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง – บางกอกสหประกันภัย\"you

ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง – บางกอกสหประกันภัย

2011/03/18 847👁️‍🗨️

ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง – บางกอกสหประกันภัย

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง เป็นการประกันภัยที่มุ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยทางทะเล ในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่งทางทะเล ทั้งที่เกิดขึ้นกับตัวเรือหรือสินค้าที่บรรทุกอยู่ในตัวเรือ ซึ่งการประกันภัยประเภทนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ คือ

2.1) การประกันภัยสินค้า
จะให้ความคุ้มครองต่อสินค้าที่เอาประกันภัยซึ่งอยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล, ทางบกหรือทางอากาศ อันเนื่องมาจากภัยลักทรัพย์ ไฟไหม้ พายุหรือยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น

2.2) การประกันภัยตัวเรือ
จะให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับตัวเรือที่เอาประกันภัยไว้ อันเนื่องมาจากภัยลมพายุ หรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก เป็นต้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow