INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 21:46:12
Home » ไทยสมุทรประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง – ไทยสมุทรประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง – ไทยสมุทรประกันชีวิต

2010/10/01 1740👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง ไทยสมุทรประกันชีวิต
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

อัตราการจ่ายเงินผลประโยชน์
1. โรคมะเร็งก่อนระยะลุกลาม จ่าย 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยจะจ่ายเพียง 1 ครั้งตลอดอายุกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง (CB) แนบอยู่
2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2.1 กรณีไม่เคยได้รับ 15% จากข้อ 1 มาก่อน จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.2 กรณีเคยได้รับ 15% จาก ข้อ 1 มาก่อน
2.2.1 เป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ 15% จากข้อ 1
– อวัยวะเดียวกันหรือข้างเดียวกันกับที่เคยได้รับไปแล้ว 15% จากข้อ 1 จ่าย 85% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
– ต่างอวัยวะ หรือไม่ใช่ข้างเดียวกันกับที่เคยได้รับไปแล้ว 15% จากข้อ 1 จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.2.2 เป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามหลัง 180 วัน นับตั้งแต่ วันที่ใช้สิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ 15% จากข้อ 1 จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เมื่อมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามข้อ 2 ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
ไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อตกลงคุ้มครอง ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังต่อไปนี้
1. การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งอันเกิดขึ้นซึ่งมีสาเหตุโดยตรงจาก หรือสัมพันธ์กับ หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวการณ์เจ็บป่วย
จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ใช้ หรือเคยใช้ยาเสพติด หรือสารเสพติด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาในทางที่ผิด (Substance Abuse)ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
1.2 สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
1.3 ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
1.4 การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของ ผู้เอาประกันภัย
2. การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
3. การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งภาวะและ/หรืออาการของโรคปรากฏโดยชัดแจ้งเป็นครั้งแรกภายใน 60 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้
หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

ตัวอย่าง
ผู้เอาประกันภัยเพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ทำประกันภัยโรคมะเร็ง จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
เพศชาย ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงวันละ 1.67 บาท
เพศหญิง ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงวันละ 2.82 บาท
รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,150,000 บาท ทันที

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow