INSURANCETHAI.NET
Sun 19/09/2021 11:58:16
Home » การประกันภัย » ตัวแทน vs นายหน้า\"you

ตัวแทน vs นายหน้า

2019/04/07

agent (เอเย่นท์) ตัวแทน

บุคคลหรือองค์กรซึ่งกระทำการในนามของผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์กรหนึ่ง (principle) เพื่อขายสินค้าหรือ บริการของผู้นั้นให้แก่บบุคคลที่สาม

Broker (โบรคเกอร์) นายหน้า

ทำหน้าที่พาผู้ขายและลูกค้ามาเจอกัน Broker จะได้ค่านายหน้า (commission หรือ brokerage ) จาการให้บริการนี้ เช่น insurance broker (นายหน้าประกันภัย)

ตัวแทน (Agent) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่แทนบริษัท ซึ่งจะมองว่าเป็นคล้ายพนักงานของบริษัทก็ได้ เพราะตัวแทนสามารถทำบริษัทที่ตนสังกัดได้เพียงบริษัทเดียว ดังนั้นในการนำเสนอขายประกัน จึงขายได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ตนสังกัดเท่านั้น

นายหน้า (Broker) คือ ผู้ทำหน้าที่ชี้ช่องหรือจัดหาช่องทางทำประกันให้กับผู้เอาประกันภัย นายหน้าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ข้อดีของนายหน้าคือมีอิสระในการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดก็ได้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow