INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:32:52
Home » สยามซัมซุงประกันชีวิต » การรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S) – สยามซัมซุงประกันชีวิต\"you

การรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S) – สยามซัมซุงประกันชีวิต

2011/01/25 2146👁️‍🗨️

การรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S) – สยามซัมซุงประกันชีวิต
(ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต)

สัญญาเพิ่มเติมการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรมนี้จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล ดังกรณีต่อไปนี้
– ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือ
– ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

การพิจาณารับประกัน

– รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 60 ปี (คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 70 ปี)
– ต้องซื้อพร้อมการขอเอาประกันภัยใหม่เท่านั้น ไม่สามารถซื้อในกรมธรรม์ที่มีผลบังคับแล้ว
– ซื้อแนบในสัญญาหลักได้ทุกแบบ ยกเว้นกรมธรรม์ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือตามที่บริษัทกำหนด
– ไม่สามารถขายให้กับผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ
– จำนวนผลประโยชน์ค่าห้องขึ้นอยู่กับความ สามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย รวมทุกกรมธรรม์ที่มี ผลบังคับ ไม่เกินผลประโยชน์ตามตารางที่กำหนด
– ผู้เยาว์อายุ 6-15 ปี นักเรียน นักศึกษา แม้บ้านพ่อบ้าน ผู้เกษียณอายุ ผู้ที่ไม่มีรายได้ ผลรวมทุกกรมธรรม์ สูงสุดต้องไม่เกิน 2,500 บาท (ยกเว้น อายุ 1 เดือน – 5ปี H&S สูงสุดไม่เกิน 1,900 บาท)
– ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีหนังสืออนุญาติให้ทำงานในประเทศไทย ที่มีขั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น
– ผลประโยชน์ค่าห้องที่ซื้อได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับอายุ และทุนประกันของสัญญาหลักที่มีผลบังคับ ทุกกรมธรรม์รวมกันดังนี้

การชำระเบี้ยประกันภัย

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
– อัตราเบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุและขั้นอาชีพ
– ไม่สามารถรับประกันภัยสำหรับชั้นอาชีพที่ 5

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow