INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:44:26
Home » ประกันรถยนต์ » พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์\"you

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์

2012/06/30 1166👁️‍🗨️

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์
วงเงินจำกัดความรับผิดต่อผู้ประสบภัยที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถ
วงเงินจำกัดความรับผิดสำหรับค่าเสียหายเบื้องต้น
มี พ.ร.บ.รถยนต์ อย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ ?

victims-protection-act-car

การประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, พ.ร.บ.รถยนต์
การประกันรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.) ที่บังคับให้รถยนต์ทุกคัน
ที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องทำ พ.ร.บ. หากไม่ทำมีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากทำแล้วแต่ไม่ติดเครื่องหมายไว้ที่รถให้เห็นชัดเจนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น ไม่คุ้มครองความเสียหายอื่น(คุ้มครอง “คน” ไม่คุ้มครอง “รถ”)

วงเงินจำกัดความรับผิดต่อผู้ประสบภัยที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถ
กรณีได้รับบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล จ่ายไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จ่าย ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (สำหรับรถขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง) หรือไม่เกิน 10,000,000 บาท (สำหรับรถขนาดเกิน 7 ที่นั่ง) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

วงเงินจำกัดความรับผิดสำหรับค่าเสียหายเบื้องต้น
15,000 บาทต่อคน กรณีได้รับบาดเจ็บ
35,000 บาทต่อคน กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร

ความเสียหายต่อทรัพย์สินคนอื่น รวมถึง ตัวรถยนต์ ร้านค้า อาคาร สิ่งของที่เสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ ฯลฯ
ความเสียหายต่อร่างกายบุคคล รวมถึง การบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและอวัยวะ ทุพพลภาพ ฯลฯ เพิ่มจากส่วนที่ พ.ร.บ. คุ้มครองและค่าประกันตัวผู้ขับขี่ (กรณีต้องคดีอาญา)

บุคคลภายในรถ = บุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ หรืออยู่ระหว่างขึ้นลงรถยนต์
บุคคลที่3 = ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกรถ ยกเว้น ผู้ขับ คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา และลูกจ้าง

มี พ.ร.บ.รถยนต์ อย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ ?
กฎหมายบังคับให้คุณต้องซื้อ พ.ร.บ. ไว้เป็นขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ หากคุณต้องการความคุ้มครองเพิ่ม สามารถซื้อประกันภาคสมัครใจได้ตามตารางด้านล่างนี้

ภาคสมัครใจ / ความคุ้มครอง
ชั้น 1 รถ/ทรัพย์สินผู้อื่น + บุคคลภายในรถ และบุคคลที่3 (เพิ่มจาก พ.ร.บ.) + รถหาย/ไฟไหม้ + รถเราเสียหาย
ชั้น 2 รถ/ทรัพย์สินผู้อื่น + บุคคลภายในรถ และบุคคลที่3 (เพิ่มจาก พ.ร.บ.) + รถหาย/ไฟไหม้
ชั้น 3 รถ/ทรัพย์สินผู้อื่น + บุคคลภายในรถ และบุคคลที่3 (เพิ่มจาก พ.ร.บ.)
ชั้น 4 รถ/ทรัพย์สินผู้อื่น


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow