INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 2:08:27
Home » ประกันรถยนต์ » ประกันรถยนต์ ชั้น2\"you

ประกันรถยนต์ ชั้น2

2019/02/13 775102👁️‍🗨️

ไม่ค่อยขายกัน

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย กรณีเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่าย 
ที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้หมายรวมถึงบุคคลภายนอกที่อยู่นอกรถยนต์คันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ดังกล่าวนี้ คือ 
1. ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ
2. คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจ้างในขณะการจ้างงานของผู้ขับขี่นั้น 

2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ,แต่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
1 ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
2 เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าวอันเกิดจากการ สั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์ 

3. รถยนต์สูญหาย / รถยนต์ไฟไหม้
3.1 รถยนต์สูญหาย

อันเกิดจากการลักการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงิน เอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด

3.2 รถยนต์ไฟไหม้

ไฟไหม้ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือ เป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow