INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:50:06
Home » นวกิจประกันภัย ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน – นวกิจประกันภัย\"you

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน – นวกิจประกันภัย

2011/03/12 1649👁️‍🗨️

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน – นวกิจประกันภัย

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทุกชนิด ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ยกเว้นความเสียหายหรือสูญหายที่มีสาเหตุจากภัยที่ได้รับการยกเว้นไว้ภายใต้กรมธรรม์ประเภทดังกล่าว

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้
* สิ่งปลูกสร้าง ( ไม่รวมรากฐาน )
* ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เข่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
* เครื่องจักร
* สต๊อกสินค้าวัตถุดิบ สต็อกสินค้าสำเร็จรูป

ข้อยกเว้นในการทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
1. ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
* ความผิดพลาด ความบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัสดุ ฝีมือแรงงาน การเสื่อมสภาพโดยตัวเอง
* การพังทลาย แตกร้าวของอาคาร
* การเกิดสนิม ผุกร่อน บูดเน่า สูญเสียน้ำหนัก
* การลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการลักทรัพย์โดยปรากฎร่องรอยการงัดแงะต่อตัวอาคาร
* การกระทำฉ้อโกง ไม่ซื่อสัตย์ของผู้เอาประกันภัย ผู้แทน
* การสูญหาย ขาดหาย โดยมิทราบสาเหตุ ซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจำนวนทรัพย์สิน
* การร้าว การแตก การยุบแฟบ ของหม้อกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง
* การเอ่อล้น การรั่วไหล การแตกของถังเก็บน้ำ หรืออุปกรณ์ หรือท่อในขณะสถานที่นั้นถูกทิ้งร้างว่างเปล่าหรือมิได้ใช้งาน
* การเซาะหรือพังทลายของชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ำลำคลอง
* การยุบตัว การโก่งตัว หรือการเคลื่อนตัวของพื้นดิน
* การทรุดตัวตามปกติของสิ่งปลูกสร้าง
* ลม ฝน ลูกเห็บ น้ำค้างแข็ง หิมะ น้ำท่วม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือ ที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือต่อรั้ว หรือประตูรั้ว

2. ความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากหรือเกิดขึ้นจาก
* การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย ผู้กระทำการแทน
* การหยุดทำงาน การล่าช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายต่อเนื่องหรือความเสียหายโดยอ้อม

3. ความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากหรือสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
* สงคราม การก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การจลาจล การนัดหยุดงาน
* การแพร่กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์
* การถูกยึดทรัพย์ การโอนทรัพย์สินเป็นของรัฐ ทรัพย์สินถูกทำลายโดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อยกเว้นการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินดังต่อไปนี้
* เงินตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ โลหะมีค่า ขนสัตว์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ (เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้)
* กระจกที่ติดตั้งถาวร เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง หินอ่อน หรือวัตถุอื่นที่เปราะหรือแตกง่าย
* อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
* ยานพาหนะที่จดทะเบียนสำหรับใช้บนถนน (รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทุกชนิด)
* ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย
* ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการนั้น
* ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ำ หรืออุโมงค์ส่งน้ำ) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบิน รางรถไฟ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ คลอง บ่อน้ำ ท่อส่ง อุโมงค์ สะพาน อู่เรือ ท่าจอดหรือเทียบเรือทุกประเภท ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมือง ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน ทรัพย์สินที่อยู่นอกชายฝั่ง
* ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้
* ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต
* เครื่องจักรในระหว่างการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย (รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่)
* ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซ่อมแซม ทดลอง การติดตั้งหรือการซ่อมบำรุง
* ทรัพย์สินที่ได้จัดทำประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
* ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล หรือกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง ยกเว้นความเสียหายส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงิน ซึ่งได้รับชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวนั้น
* ความเสียหายของหม้อกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ำ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วน ของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการระเบิด หรือการแตกร้าวของตัวเอง


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow