INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 13:06:58
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันรถยนต์ – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันรถยนต์ – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/05 899👁️‍🗨️
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

การที่เจ้าของรถแต่ละคันต้องทำประกันภัยรถยนต์ตามความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้ความคุ้มครองชีวิตและความบาดเจ็บแก่ผู้ประสบภัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ.2535 ถูกตราขึ้น เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากรถ ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือเจ้าของรถ โดยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ให้ความคุ้มครอง เฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมรถแต่อย่างใด

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
เป็นการประกันภัยรถที่กฎหมายไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เอาประกันภัย ที่เห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน และมีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงภัยนั้นออกไป


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow