INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:45:12
Home » ประกันรถยนต์ » ประกันภัยรถยนต์ประเภท4\"you

ประกันภัยรถยนต์ประเภท4

2015/11/11 1367👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์ประเภท4  หรือ ประกันรถยนต์ชั้น4

motor4

เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แท้จริง
แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
แต่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
1 ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของ
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
2 เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าวอันเกิดจากการ
สั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์

รายละเอียด
จ่ายค่าเสียหายของทรัพย์สินผู้อื่น แทนท่าน 100,000 บาท ต่อ อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

เอกสารพิจารณา
1.สำเนาสมุดทะเบียนรถยนต์
2.สำเนาบัตรประชาชน


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow