INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 15:12:53
Home » Uncategorized » ขอรับรองสภาพรถยนต์ คืออะไร?\"you

ขอรับรองสภาพรถยนต์ คืออะไร?

2021/05/23 579👁️‍🗨️

การทำประกันรถยนต์ประเภท1 หรือ ประกันชั้น1 กรณีที่บริษัทประกันให้ผู้เอาประกัน (ลูกค้า) เป็นผู้ถ่ายรูป เพื่อประกอบการทำประกันประเภทหนึ่ง หากรูปถ่ายไม่ชัดเจน และ ผู้ขอเอาประกันภัย ไม่สะดวกจะถ่ายใหม่ ในการแก้ปัญหานี้ ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ นายหน้าประกันวินาศภัย สามารถทำหนังสือถึงบริษัทประกัน เพื่อ รับรองสภาพรถยนต์ได้ เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอเอาประกัน (ลูกค้า) ซึ่งในส่วนนี้ บริษัทประกันให้เครดิต ตัวแทนประกันภัย สำหรับถ้อยแถลงตามหนังสือ ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เครดิตหรือความไว้วางใจนี้ จะส่งผลต่อ ตัวผู้ทำเรื่องรับรองเอง เพราะหากพบว่า ไม่เป็นความจริง จะทำให้เสียเครดิตตัวเอง

ตัวอย่างการเขียน

หนังสือรับรองสภาพรถยนต์

วันที่ …
เรื่อง   ขอรับรองสภาพรถยนต์
เรียน  เมืองไทยประกันภัย
        ตามที่ได้สมัครทำประกันรถยนต์ชั้น1  คุณ …   ทะเบียน รถ … เนื่องจากการถ่ายรูปรถไม่ชัดเจน  ข้าพเจ้าจึงขอรับรอง สภาพรถยนต์ ว่าสมบูรณ์ ไม่มีรอยชำรุดใดๆ
ทั้งนี้ทำบันทึกเพื่อเป็นหลักฐาน
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow