INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:49:14
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) แอกซ่าประกันภัย » สมาร์ทแพลน F&B แอกซ่าประกันภัย\"you

สมาร์ทแพลน F&B แอกซ่าประกันภัย

2010/09/13 1445👁️‍🗨️

สมาร์ทแพลน เอฟแอนด์บี แอกซ่าประกันภัย

Smart plan F&B (สมาร์ท แพลน เอฟแอนด์บี) หลักประกันภัยที่ให้ความอุ่นใจและเคียงข้างกับธุรกิจของท่าน
แผนประกันภัยเพื่อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีมูลค่าของสถาน ประกอบการ รวมทั้งทรัพย์สินภายในและสต็อกสินค้า สูงถึง 20 ล้านบาท
โดยรวบรวมภัยหลักทางธุรกิจ 5 ประเภท ไว้ภายใต้กรมธรรม์เพียงฉบับเดียว

สมาร์ทแพลน เอฟแอนด์บี ความคุ้มครอง
1. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
เนื่อง จากความเสียหาย หรือความสูญเสียต่ออาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร สต็อกสินค้า รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา

ผลประโยชน์เพิ่มเติม
* การแตกของป้ายโฆษณาและป้ายนีออน
* การปรับเปลี่ยนและการซ่อมแซม
* ค่าใช้จ่ายสำหรับทีมผจญเพลิง และการดับเพลิง
* การขนย้ายซากปรักหักพัง
* ความเสียหายจากกระแสไฟฟ้า
* ค่าซ่อมแซมทางเข้า
* ค่าเช่าร้านชั่วคราว

2. การประกันภัยสำหรับเงิน
ความ สูญเสีย หรือความเสียหายทิ่เกิดขึ้นกับเงินในระหว่างที่เก็บอยู่ในสถานประกอบการที่ เอาประกันภัย ตู้นิรภัยที่ล็อคไว้ ลิ้นชักที่ล็อคไว้ หรือห้องนิรภัยที่ล็อคไว้ และขณะขนส่งระหว่างสถานประกอบการที่เอาประกันภัย และธนาคาร

3. การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
เนื่อง จาก ความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมายต่อลูกจ้าง สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานตามทาง การที่จ้าง ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย

4. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เนื่อง จากความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งเกิดขึ้นจากสถานประกอบการและธุรกิจที่เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

ผลประโยชน์เพิ่มเติม
* ป้ายโฆษณา และป้ายนีออน
* ไฟไหม้ และการระเบิด
* อาหาร และเครื่องดื่ม
* ความรับผิดชองผู้เช่าและผู้ครอบครอง

5. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
เนื่อง จากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากภัยที่ระบุในข้อตกลงคุ้มครองหมวดที่ 1การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด อันเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ ใช้สถานประกอบการในการดำเนินธุรกิจต่อ ไปได้

สมัครสมาร์ทแพลน เอฟแอนด์บี วันนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ตัวแทน บริษัทนายหน้า หรือ ที่ บมจ. แอกซ่าประกันภัย โทร. 0-2679-7600 ต่อ 2161, 2162, 2122, 2125


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow