INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 13:40:24
Home » Uncategorized » การเคลม พรบ ต้องใช้ใบแจ้งความบันทึกประจำวันหรือไม่?\"you

การเคลม พรบ ต้องใช้ใบแจ้งความบันทึกประจำวันหรือไม่?

2019/10/02 1060👁️‍🗨️

หลายเว็บเขียนตรงกัน ว่าต้องใช้ แต่เมื่อไปดูที่เว็บของ rvp หรือ ประกันกลางที่เป็นหน่วยงานในการเคลมเรื่อง พรบ (บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด) พบกว่า.. การเคลม พรบ มี หลายกรณี เช่น เคลมค่ารักษา เคลม เสียชีวิต พิการ และยังมีปัจจัยที่แตกต่างกันด้วย ทั้งมีคู่กรณี ไม่มีคู่กรณี เป็นความผิดอาญา หรือไม่

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ.
ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครอง เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. มีดังนี้

กรณีบาดเจ็บเบิกค่ารักษาพยาบาล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

บริษัทอาจให้ผู้ประสบภัย แสดงหลักฐานแสดงการเกิดอุบัติเหตุจากรถ หรือ ประจำวันตำรวจแล้วแต่กรณี เนื่องจาก เงื่อนไขการประกันภัยนี้จะคุ้มครองผู้ประสบภัยที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถคันที่มีประกันภัยไว้กับบริษัทเท่านั้น ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้องแจ้งเหตุให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หรือหากมีการกระทำให้มีผู้ประสบภัยจากรถแล้วเป็น ความผิดทางอาญาต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยไม่ชักช้า

กรณีทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
2. ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ และหลักฐานรับรองแสดงถึง
การสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร เช่น หนังสือรับรองความพิการ
3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

กรณีเสียชีวิต

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
2. ใบมรณบัตร
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะประสบภัยจากรถ

หมายเหตุ
การจ่ายค่าเสียหาย ของบริษัทประกันภัย จะจ่ายให้กับตัวผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น หากผู้เสียหายนั้น ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลหนึ่ง บุคคลใดที่ท่านไว้วางใจให้มากระทำการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ และการจ่ายค่าเสียหายนั้นทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้ประสบภัยที่แท้จริง เว้นแต่กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเช็คให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น

คำเตือน
ผู้ใดยื่นขอรับค่าเสียหายโดยทุจริต หรือยื่นหลักฐานอันเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทางทีมงาน เราได้สอบถาม โดยตรงไปยังฝ่ายสินไหมบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า .. แม้ในกรณีที่หนึ่งไม่ได้บังคับให้ต้องใช้บันทึกประกันจำวันของตำรวจแต่ในแนวทางปฏิบัติหลายบริษัทก็ยังต้องใช้เอกสารดังกล่าวในการประกอบการเรียกร้องเคลม ยิ่งเป็นกรณีที่เป็นความผิดอาญาด้วยก็ยิ่งจำเป็นต้องใช้

อาจจะมีบางกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้คือ การบาดเจ็บจากอุบัติที่ #ไม่มีคู่กรณี อย่างนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความ แต่หากอุบัติเหตุแล้ว มีคู่กรณี ควรต้องไปแจ้งความเอาไว้เป็นดีที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ในภายหลัง

สรุปว่า ถ้ามีคู่กรณี ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow